Thuis in uw branche

Bureau Vaktechniek: vragen en antwoorden steunmaatregelen corona

  • Publicatiedatum: 23-3-2020
Laptop

SRA-kantoren hebben veel vragen over de steunmaatregelen die het kabinet eerder heeft aangekondigd. Bureau Vaktechniek heeft de meest terugkomende vragen beantwoord, voor zover dat mogelijk is. Veel is immers nu nog onduidelijk.

We houden in de gaten wanneer er meer duidelijkheid komt over de steunmaatregelen van het kabinet. SRA zal u dan hierover zo spoedig mogelijk informeren en vervolgens duiding geven.

Veelgestelde vragen

U kunt de vragen van SRA-leden en antwoorden hieronder lezen. Daarbij gaan wij uit van de algemene indruk dat het kabinet beoogt de diverse regelingen een zo breed mogelijke toepassing te geven.

1. Geldt de regeling voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (arbeidstijdverkorting) ook voor de dga?

Dit is onduidelijk. Onze indruk is dat dit niet het geval zal zijn omdat men kennelijk vooral de gewone werknemer beoogt tegemoet te komen en de werkgever zoveel mogelijk faciliteert om te voorkomen dat werknemers worden ontslagen. Bij de dga speelt dit argument niet.

2. Hoe werkt uitstel van betaling voor de aangiftebelastingen OB en LB?

De site van de Belastingdienst wekt de indruk dat pas uitstel van betaling kan worden aangevraagd nadat een naheffingsaanslag is opgelegd. Men zou daarom geen uitstel kunnen aanvragen voor ingediende aangiften onder verwijzing naar een aangiftenummer. Indien overigens een naheffingsaanslag wordt opgelegd voor deze aangiftebelastingen, zal daarbij geen verzuimboete worden opgelegd. Echter, onduidelijk is of die boete in alle gevallen achterwege blijft, of alleen in de gevallen waarin naderhand wordt verzocht om uitstel.

Naar ons idee geldt uitstel van betaling ook voor resterende voorlopige aanslagen voor de belastingjaren 2019/2020 en 2020 waar het de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting betreft.

Ten aanzien van de melding betalingsonmacht is nog geen aanpassing in de bestaande wettelijke regeling aangekondigd. Voor de aangiftebelastingen geldt op basis van de nu bekende informatie dat het  verzoek om uitstel pas wordt verleend nadat een naheffingsaanslag is ontvangen als men de aangegeven omzet- of loonbelasting niet heeft voldaan resp. afgedragen.  Omdat een naheffingsaanslag veelal pas wordt ontvangen na verloop van de uiterste termijn waarbinnen de melding betalingsonmacht moet zijn gedaan, lijkt het SRA dat men er verstandig aan doet de melding betalingsonmacht te doen ondanks het eventuele voornemen een verzoek om uitstel van betaling te doen.

3. Voor wie geldt de mogelijkheid van uitstel van betaling?

Alle teksten spreken over ondernemers. Of een dga terzake van zijn aanslag IB ook uitstel kan aanvragen is onduidelijk. Vermoedelijk is hij geen ondernemer. Wij vermoeden dat belastingplichtigen met overige werkzaamheden evenmin ondernemer in de zin van de regeling zijn.

4. Moet het liquiditeitsprobleem zijn veroorzaakt door corona?

Uit alle beschikbare teksten blijkt dat men alleen uitstel beoogt te geven als het liquiditeitsprobleem is veroorzaakt door de coronacrisis. Dat zou betekenen dat ondernemers die om andere redenen al een liquiditeitstekort hadden, niet voor de regeling in aanmerking komen. Echter, inmiddels staat vast dat bij verzoeken om uitstel van betaling voor de duur van drie maanden, geen toelichting of verklaring meer nodig is. Wel zal volgens de site van de Belastingdienst dan in het verzoek moeten staan dat uitstel wordt aangevraagd vanwege de coronacrisis.

Dergelijke verzoeken worden automatisch toegekend. Wat de gevolgen zijn als onterecht wordt verwezen naar corona als oorzaak is onduidelijk. Bovendien lijkt bij uitstel voor drie maanden geen inhoudelijke beoordeling meer plaatsvinden.

Bij een verzoek om uitstel van betaling voor meer dan drie maanden, moet zeker een oorzakelijk verband met corona bestaan en dient ook een verklaring te worden ingediend. Die verklaring kan na het indienen van het verzoek worden nagestuurd. Over de te verstrekken informatie en de inhoud van de verklaring vindt nog overleg plaats.

Contact

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Via onze website zullen wij u over de actuele ontwikkelingen blijven informeren. Uiteraard kunt u bij onduidelijkheden uw vraag insturen via onze vaktechnische helpdesk.

Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons beknopte Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren