Thuis in uw branche

Kwaliteit en sfeer scoren positief in cultuur SRA-kantoren

  • Publicatiedatum: 11-10-2016

De medewerkers van SRA-kantoren hebben 'kwaliteit' op het netvlies. Ruim 80 procent geeft aan dat het afgeleverde werk ook voldoet aan de kwaliteitseisen van het kantoor. Ondanks werkdruk worden er geen concessies gedaan aan de output en ervaren zij een goede balans tussen werk en privé. Personeel krijgt hiernaast ruim voldoende opleidingsmogelijkheden en aansturing van leidinggevenden. Dit blijkt uit de SRA-Cultuurscan die tot nu toe 32 kantoren hebben afgerond.

Kwaliteit binnen alle disciplines

Ronald OginkNegentig procent van de respondenten geeft aan dat 'kwaliteit' onderwerp van gesprek is. Voor de controlepraktijk ligt dit percentage zelfs op ruim 95 procent. Roland Ogink, bestuurslid van SRA: ''Het blijft echter niet bij praten: kwaliteit wordt op een breed terrein geleverd. Meer dan driekwart van het personeel beschikt over voldoende kennis en ervaring.'' Ruim 80 procent van alle disciplines geeft aan dat aangiftes en salarisstroken aan de kwaliteitseisen van het kantoor voldoen. Voor accountantsrapporten en controleverklaringen ligt dit percentage net iets lager. Een aandachtspunt is de mindere flexibiliteit in samenstelling van teams om soms de juiste kwaliteit te kunnen leveren als de opdracht daarom vraagt.

Leidinggevende is prima aanspreekbaar

De aansturing van het personeel, vaak door vennoten, wordt als positief ervaren. Ruim 90 procent van de respondenten geeft te kennen dat hun leidinggevende prima aanspreekbaar is en oprecht geïnteresseerd is in kwaliteit. Dit geldt ook voor junioren: ruim driekwart is van mening dat zij goed begeleid worden door senior-medewerkers. De beloning van werknemers geschiedt op basis van objectieve criteria, echter is deze volgens hen nog niet gekoppeld aan kwaliteit. Theo Reuters, hoofd HRM bij SRA: ''In de vernieuwde SRA-Beoordelingssystematiek speelt kwaliteit een prominente rol. Dit kan uitkomst bieden.''

Onderlinge communicatie en sfeer

Belangrijke informatie over het werk wordt onderling gedeeld en de samenwerking verloopt ook redelijk tot goed. Ogink: ''Het blijkt prettig werken op een mkb-kantoor. Ruim 85 procent helpt elkaar gevraagd of ongevraagd. Bijna iedereen ervaart een goede balans tussen werk en privé. Ook het opnemen van vrije dagen of ziekmelding levert geen discussie op.'' Medewerkers vinden het wel lastig om met elkaar te praten over eigen tekortkomingen, dilemma's en spanningen of het niet-functioneren van het team.

Resultaatgerichte organisatie

Het personeel is doordrongen van het feit dat de beeldvorming over kwaliteit van de beroepsgroep naar buiten toe belangrijk is. Dit geldt zeker voor de controlepraktijk, meer dan 80 procent. Driekwart geeft aan dat de geboden opleidingen aansluiten bij hun behoefte en dat het bedrijf actief investeert in hen om volwaardige beroepsbeoefenaars te worden.

Strategie, missie en visie van het kantoor is bij meer dan driekwart van het personeel bekend. Meer dan de helft vindt de organisatie met name resultaatgericht, een kwart ervaart een mensgerichte cultuur.

Cultuur in beeld, de volgende stap

Conform een van de 53 maatregelen uit 'In het publiek belang' zijn alle accountantskantoren met AFM-vergunning gevraagd voor 1 oktober 2016 aan de slag te gaan om de cultuur binnen het kantoor in kaart te brengen. SRA heeft voor haar leden hiervoor de Cultuurscan ontwikkeld, maar er zijn ook andere manieren om dit te doen. De komende tijd gaan nog eens 50 leden deze scan uitvoeren.

De volgende stap is dat kantoren voor 1 januari 2017 een plan van aanpak ontwikkelen om eventuele verbeterpunten aan te pakken. In 2017 kunnen zij dit plan dan intern uitrollen. Ook hierbij biedt SRA ondersteuning.

Over de data uit de SRA Cultuurscan

32 SRA-kantoren hebben in 2016 de SRA-Cultuurscan gebruikt om hun cultuur in beeld te brengen. Bijna de helft van de deelnemers heeft gebruik gemaakt van uitgebreide analyse en een aansluitend adviserend gesprek door SRA. Van het aantal kantoren heeft ruim 65% de enquête ingevuld, dit zijn 1.716 personen. Deze groep heeft een diverse samenstelling, van telefoniste tot vennoot.

Meer informatie