Thuis in uw branche

CTA: differentiëren naar type klant

SRA over het rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector

  • Publicatiedatum: 14-11-2019

De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) pleit in haar rapport ‘Voorlopige bevindingen’ voor nader onderzoek naar eventuele mogelijkheden om de wettelijke eisen bij individuele accountantsorganisaties te differentiëren naar type klant (OOB of nOOB). 

Dit artikel is deel III van een reeks waarin we onze belangrijkste standpunten over de voorlopige bevindingen van de Commissie Toekomst Accountancysector verder verduidelijken. Uiteraard moeten onze oplossingsrichtingen in samenhang worden bezien. Zie daarvoor onze integrale reactie op het rapport.

CTAEisen die specifiek gelden voor de controle van OOB‐klanten zouden volgens de commissie niet per definitie hoeven te gelden voor de controle die de organisatie uitvoert bij nOOB's. Als voorbeeld noemt de CTA de ingevolge artikel 22 Wta gestelde eisen aan het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Concreet betekent dit dat de commissie denkt dat binnen één accountantsorganisatie verschillende niveaus van kwaliteitsbeheersing kunnen worden gehanteerd. Differentiatie naar type klant ziet de commissie ook als prikkel voor het voor accountantsorganisaties mogelijk aantrekkelijker maken om toe te treden tot het OOB‐segment. 

One size does not fit all

Nu zien we dat laatste - werken met verschillende niveaus van kwaliteitsbeheersing en toetreding tot het OOB-segment - nog niet zo snel gebeuren. Accountantsorganisaties werkzaam in het nOOB-segment kiezen vanuit hun kracht, kennis en ervaring én kwaliteitsbeleid binnen de gemengde praktijk juist voor het type klant dat zij nu bedienen. 

Waar we het met de CTA wel over eens zijn, is de noodzaak tot differentiatie en segmentatie naar opdracht (type klant). We zijn ervan overtuigd dat de maatschappelijke discussie over ‘de sector’ (het wettelijke controledomein) te veel uitgaat van een standaardoplossing. De eigenheid en karakteristieken van accountantsorganisaties werkzaam in en voor het mkb, vragen om een andere benadering en oplossingsrichtingen die juist niet uitgaan van een 'one size, fits all'-concept. 

Maatwerk 

Segmentatie en proportionaliteit is noodzaak: in het denken over en binnen de sector, op organisatieniveau en op opdrachtniveau. Vanuit omvang en complexiteit. Bij het toepassen van de (internationale) standaarden en voorschriften, vanuit wet- en regelgeving, en in de externe toezichtpraktijk. In het denken over publiek belang (waarom zit de accountant dicht op de onderneming?), over de 'wicked problems'. We moeten toe naar maatwerk. Maatwerk voor het nOOB-segment.

De noodzaak tot maatwerk wordt ook internationaal herkend en erkend. De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) erkent de wereldwijde oproep om issues rond complexiteit, lengte, begrijpelijkheid, schaalbaarheid en proportionaliteit van controlestandaarden te adresseren. Daarom doet deze internationale normsteller onderzoek naar de uitdagingen bij het toepassen van de controlestandaarden bij minder complexe organisaties, en onderzoek naar visies over mogelijke acties om deze uitdagingen te adresseren. Zo introduceerde de IAASB de Less Complex Entities, waarvoor zij met een discussiepaper en consultatie input vroeg.

Less Complex Entities

SRA is voorstander van standaarden voor Less Complex Entities. Omdat de aard en omvang van de onderneming(sprocessen) meer centraal worden gesteld in de wijze waarop de wettelijke controle wordt ingestoken, zal die controle efficiënter en effectiever kunnen plaatsvinden. Bovendien wordt de poortwachtersrol van de accountant meer op maat ingevuld. Bestaande wetgeving (Wta, art.48a, lid 4*) staat zo’n evenredige toepassing op basis van aard, omvang en complexiteit ook al toe. 

Deze doorvertaling in schaalbaarheid wordt echter node gemist in de NV COS. Daarom hebben we de CTA als aanbeveling meegegeven om het principe dat de accountant gefundeerd, goed beargumenteerd als ook gedocumenteerd mag en kan afwijken van de geboden guidance, te verankeren in de NV COS (met name de 200-serie). Dit is noodzakelijk voor de verbinding met de praktijk. En hiermee worden tevens wettelijke controles op maat gecreëerd. 

What is a less complex entity?

* Wta, art.48a, lid 4

De beoordeling, bedoeld in het derde lid, is passend en evenredig ten opzichte van de schaal en complexiteit van de activiteit van de accountantsorganisatie. Bij de beoordeling van accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten bij middelgrote ondernemingen, bedoeld in artikel 397, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt er rekening mee gehouden dat de internationale controlestandaarden, bedoeld in artikel 26 van de richtlijn, worden toegepast op een wijze die evenredig is met de omvang en complexiteit van de activiteiten van de controlecliënt.   

Meer lezen?

Eerder brachten wij: