Thuis in uw branche

Kwaliteit 'mkb-accountantskantoren' stijgt

  • Publicatiedatum: 20-6-2017

Verleden week presenteerde de Raad voor Toezicht (NBA) in haar verslag over 2016 voor het eerst de gezamenlijke toetsingsresultaten van NBA en SRA van zowel vergunninghouders als niet-vergunninghouders. De voorzitters van zowel NBA als SRA, Jongstra en Dinkgreve, hadden hiertoe verleden jaar opgeroepen omdat een gezamenlijke rapportage bijdraagt aan een sectorbreed inzicht in de kwaliteit van de 'mkb-accountantskantoren'.

In het verslagjaar hebben de Raad voor Toezicht en SRA de toetsingen van 92 vergunninghoudende kantoren (niet-oob) afgerond. Van de in totaal 92 getoetste praktijken voldeden er 62 aan de eisen (67%), terwijl 27 praktijken op belangrijke onderdelen nog niet voldeden. Een drietal praktijken voldeed niet.

SRA heeft in het verslagjaar 67 reguliere toetsingen bij deze groep vergunninghouders afgerond. Van de getoetste praktijken voldeden er 46 aan de gestelde eisen. Op belangrijke onderdelen was dat voor 21 accountantskantoren niet het geval. SRA heeft 7 hertoetsingen afgerond, die alle leidden tot een voldoende.

De Raad voor Toezicht heeft 11 accountantspraktijken getoetst. Van de 11 accountantspraktijken voldeden (A-oordeel) er 5 aan de gestelde eisen, terwijl 6 praktijken op belangrijke onderdelen nog niet voldeden aan de eisen (B-oordeel). Deze praktijken zijn een verbetertraject gestart en zullen in beginsel binnen twee jaar een hertoetsing krijgen. In 2016 werden 7 hertoetsingen uitgevoerd. In vier gevallen voldeed men aan de eisen  (A-oordeel). In twee gevallen zag de Raad aanleiding om in 2018 een (versnelde) reguliere toetsing uit te voeren en in één geval loopt het vervolgtraject nog.

Substantiële vooruitgang

Vergeleken met de voorgaande jaren lijkt er sprake te zijn van een substantiële vooruitgang. Hierbij past volgens de Raad van Toezicht de kanttekening dat de getoetste populaties per periode verschillen. In de periode 2013 - 2015 toetste de Raad 117 kantoren waarvan slechts 32 % voldeed. SRA toetste in 2015 26 Wta-vergunninghouders waarvan 65 % voldeed. In het verslagjaar 2016 is het aandeel van de SRA-toetsingen in de totale populatie groter.

In het algemeen vertonen de toetsingsresultaten van SRA-kantoren een gunstiger beeld. Een belangrijke oorzaak hiervoor lijkt te zijn dat de SRA reeds in 2009 is gestart met het toetsen van Wta-vergunninghouders, en de Raad pas in 2013. De begeleidende en sturende rol van de SRA gedurende langere termijn heeft geleid tot de positieve uitkomsten in 2016. 

Overige domeinen

De resultaten voor de door Raad en SRA getoetste accountantspraktijken werkzaam in de overige domeinen (non-assurance en andere assurance dan wel vrijwillige controle) laten een gunstige ontwikkeling zien. Van de in totaal (Raad en SRA gezamenlijk) 227 regulier getoetste openbaar accountantspraktijken voldeden er 170 (75%) aan de gestelde eisen. Van de resterende praktijken bleken er 55 (24%) op belangrijke onderdelen nog niet te voldoen en voldeden er 2 niet aan de gestelde eisen. In 2015 scoorde 69 % van de getoetste kantoren een voldoende. Van de 30 (Raad en SRA gezamenlijk) uitgevoerde hertoetsingen voldeden 24 (80%) accountantspraktijken, 6 accountantspraktijken (20%) voldeden nog steeds niet aan de gestelde eisen.