Thuis in uw branche

NBA Verplichte rapportering over fraude en continuiteit

  • Publicatiedatum: 16-7-2021
Alarm

De NBA heeft kantoren met een Wta-vergunning een brief gestuurd over het NBA-beleid en de pilot rond het rapporteren in de controleverklaring over fraude en continuïteit bij niet-OOB-controleklanten. In de brief geeft het NBA-bestuur onder meer inzicht in de stappen die moeten leiden tot de verplichte rapportering. Voor het niet-OOB-segment geldt die rapporteringsverplichting per boekjaar 2022 voor zowel wettelijke als vrijwillige controles.

Samenvattend voor SRA-kantoren, opererend in het wettelijke en vrijwillige controledomein:

  • Over boekjaar 2021: proefdraaien met het rapporteren over fraude én over (dis)continuïteit in de controleverklaring voor wettelijke en vrijwillige controles.
  • Over boekjaar 2022: verplichte rapportering over fraude en (dis)continuïteit in de controleverklaring voor wettelijke en vrijwillige controles.
  • Let op! Kantoren die alleen vrijwillige controles uitvoeren zullen door de NBA nog nader geïnformeerd worden over het NBA-beleid en stappenplan rond de rapportering over fraude en continuïteit. 

Stappenplan

Het NBA-bestuur heeft besloten de verplichte rapportage over fraude (inclusief compliance met wet- en regelgeving) en (dis)continuïteit in de controleverklaring op de volgende manier in te voeren:

Verplichte rapportering over fraude in de controleverklaring voor het OOB-segment: invoering over boekjaar 2021

Voor het OOB-segment gaat de verplichtstelling gelden om met ingang van het huidige boekjaar 2021 in de controleverklaring te rapporteren over fraude. Voor het boekjaar 2020 geldt reeds dat in de meeste controleverklaringen bij beursondernemingen een (uitgebreide) toelichting hierover is opgenomen. Ook voor overige OOB-entiteiten (o.a. verzekeraars en woningbouwcoöperaties) wordt in toenemende mate hierover gerapporteerd. Het verplichten van een rapportage over fraude met ingang van boekjaar 2021 is daarmee een formalisering van de bestaande praktijk.

Verplichte rapportering over fraude in de controleverklaring voor het niet-OOB-segment: invoering over boekjaar 2022

Het NBA-bestuur heeft voor het niet-OOB-segment besloten om de verplichtstelling voor alle wettelijke en vrijwillige controles te laten ingaan voor het boekjaar 2022. De verplichting betreft ruim 260 accountantsorganisaties, groot, middel en klein. De niet-OOB's zullen over controlejaar 2021 gaan proefdraaien met het rapporteren over fraude in de controleverklaring voor wettelijke en vrijwillige controles. De NBA ondersteunt het proefdraaien over boekjaar 2021 via cursussen en begeleiding.

Verplichte continuïteitsrapportering in de controleverklaring: invoering over boekjaar 2022

De verplichte continuïteitsmelding zal worden ingevoerd over het boekjaar 2022 voor zowel het OOB- als het niet-OOB-segment. Dit betreft alle wettelijke en vrijwillige controles. Zowel de OOB's als de niet-OOB's zullen over controlejaar 2021 voor wettelijke en vrijwillige controles gaan proefdraaien met het rapporteren in de controleverklaring over (dis)continuïteit, om nog meer praktijkervaring op te doen. De NBA ondersteunt het proefdraaien over boekjaar 2021 via cursussen en begeleiding.

Aanpassing wet- en regelgeving

Voor het verplicht opnemen van passages over fraude en compliance met wet- en regelgeving en (dis)continuïteit in de controleverklaring, is aanpassing van regelgeving nodig. Dit vraagt om een zorgvuldig proces, inclusief consultatie. Die zorgvuldigheid wil de NBA in acht nemen alsook de uitkomsten van de pilot over controlejaar 2020. Het NBA-bestuur rekent erop dat de aanpassing van de regelgeving in het kalenderjaar 2021 geformaliseerd wordt.

Inlevertermijn pilot verlengd tot 31 juli a.s.

Voor de pilot over boekjaar 2020 heeft de NBA kantoren opgeroepen om een overzicht te verstrekken van controlecliënten. Om een grotere groep kantoren daartoe de gelegenheid te geven, verlengt de NBA de inlevertermijn tot 31 juli aanstaande. U kunt dit overzicht met controlecliënten zenden naar fraude@nba.nl en/of continuiteit@nba.nl, met een duidelijke vermelding op welke cliënten de pilot betrekking heeft.

Deel uw ervaringen uit de pilot

De NBA zal kantoren half juli benaderen met een korte digitale survey, waarin u uw ervaringen uit de pilot en andere feedback kunt delen. U wordt verzocht deze enquête vóór 18 september aanstaande in te vullen. Als onderdeel van de survey vraagt de NBA een afschrift van de verstrekte controleverklaringen te uploaden en op deze wijze te delen met de NBA. De NBA vraagt uw begrip voor deze korte termijn. Uw ervaringen en feedback zijn heel belangrijk voor de evaluatie van de pilot over boekjaar 2020 en de aanpassing van de regelgeving (consultatie tot eind oktober aanstaande).

De NBA zal de uitkomsten van de pilot analyseren. De terugkoppeling wordt naar verwachting in de eerste helft van oktober 2021 gepubliceerd. De evaluatie, uitkomsten en leerpunten uit de pilot over boekjaar 2020 zijn belangrijk voor bewustwording en vervolgstappen vanuit de NBA, gericht op het proefdraaien over boekjaar 2021.

Voorbeelden

De NBA heeft voor de pilot over boekjaar 2020 bewust gekozen voor een free format. Dit biedt de mogelijkheid dat accountants zich in de verklaring explicieter kunnen uitspreken over klantspecifieke werkzaamheden en bevindingen. Desondanks heeft de NBA gemerkt dat er in de praktijk behoefte is aan voorbeelden die kunnen helpen bij de uitvoering van de pilot. De NBA heeft daarom de volgende toelichtingen en tekstvoorbeelden gepubliceerd:

  • over fraude is via accountant.nl een nadere toelichting gegeven bij de pilot.
  • over (dis)continuïteit is op de NBA site een viertal voorbeeldteksten gepubliceerd om de sector te helpen en te inspireren bij het invullen van de pilot: Voorbeeldteksten pilot 'rapporteren over continuïteit in de controleverklaring'.

Vragen

Roept de brief vanuit het NBA-bestuur vragen op of heeft u behoefte aan andere, gerelateerde informatie? Neemt u dan contact op met de NBA via fraude@nba.nl en continuiteit@nba.nl.

Eerdere berichten over dit onderwerp