Thuis in uw branche

Reactie SRA op consultatie Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

  • Publicatiedatum: 8-9-2015

SRA heeft gereageerd op het wetsvoorstel dat maatregelen bevat ter versterking van de governance van accountantsorganisaties en ter verbetering van de kwaliteit van de wettelijke controles. Het wetsvoorstel voorziet ook in een aantal nieuwe bevoegdheden voor de AFM.

De belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel zijn:

  • accountantsorganisaties met een OOB-vergunning worden verplicht om een stelsel van onafhankelijk intern toezicht in te stellen. Als onderdeel van dit stelsel dienen accountantsorganisaties over een toezichthoudend orgaan te beschikken;
  • er komt een geschiktheidstoets voor dagelijks beleidsbepalers, bestuurders van het netwerkonderdeel van de accountantsorganisatie waar het beleid overwegend wordt bepaald en de personen die belast zijn met het interne toezicht;
  • de bevoegdheid van het bestuur van een controlecliënt om de opdracht voor de wettelijke controle te verlenen aan de accountant wordt geschrapt;
  • de AFM krijgt de bevoegdheid om de resultaten van een toetsing van een controledossier te delen met het auditcomité of een orgaan met gelijksoortige taken van de betreffende controlecliënt, of bij het ontbreken van een dergelijk orgaan met de algemene vergadering van aandeelhouders;
  • de verplichting van de externe accountant en de accountantsorganisatie om herstelmaatregelen te treffen bij tekortkomingen in wettelijke controles, wordt wettelijk verankerd;
  • de verjaringstermijn voor het instellen van klachten bij de accountantskamer wordt aangepast.

De belangrijkste wijzigingen worden in de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en de Wet tuchtrechtspraak accountants verwerkt. De regels met betrekking tot het stelsel van intern toezicht worden nader uitgewerkt in het Besluit toezicht accountantsorganisaties. Een concept tot wijziging van dit besluit zal op een later tijdstip ter consultatie worden voorgelegd.