Thuis in uw branche

SRA bereidt reacties voor op consultaties

 • Publicatiedatum: 8-9-2021
CTA

Half juli jl. zijn twee consultaties gepubliceerd: het Wetsvoorstel toekomst accountancysector (Wta-domein) en het conceptvoorstel Audit Quality Indicators (AQIs). Het SRA-bestuur heeft de zomer gebruikt om uitgebreide, onderbouwde reacties te formuleren die volgende week worden ingediend.

Kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn hebben 10 kwaliteitsindicatoren (Audit Quality Indicators, kortweg AQI’s) vastgesteld om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de wettelijke controle. Zij vragen stakeholders hun mening te geven over de voorgestelde set AQI's.

Het ministerie van Financiën consulteert het wetsvoorstel Toekomst accountancysector. Hierin worden wetswijzigingen aangekondigd die nodig zijn om een aantal maatregelen van de Commissie toekomst accountancysector te kunnen implementeren. Deze maatregelen betreffen:

 • de juridische verankering van bovengenoemde AQI's;
 • de versterking van de interne governance van de grootste accountantsorganisaties;
 • de aanwijsbevoegdheid van de NBA voor ondernemingen en instellingen zonder accountants;
 • de vereenvoudiging en versterking van het toezicht:
  • overheveling van het toezicht op niet-oob-accountantsorganisaties naar de AFM;
  • versterking van het handhavingsinstrumentarium van de AFM;
 • de melding van gebreken in een wettelijke controle bij de AFM;
 • overige wijzigingen:
  • vakbekwaamheid accountants uit derde landen
  • modernisering interne governance NBA
  • stroomlijning tuchtrecht accountants

Standpunt niet-oob

Het SRA-bestuur vindt het uiterst belangrijk om vanuit het perspectief van de 189 SRA-kantoren die werkzaam zijn in en voor het controleplichtige mkb, input te geven op beide consultaties. De toekomst van het wettelijke controledomein raakt niet alleen deze kantoren, maar ook alle controleplichtige ondernemingen in het mkb en andere stakeholders die de kantoren daarmee indirect vertegenwoordigen, zo’n 35% van de totale markt. Daarvoor voelt SRA zich verantwoordelijk, daarom willen wij als partner en schakel in de financiële keten een bijdrage leveren.

Van, voor, door

Naast de bestuurlijke standpuntbepaling (mede op basis van alle gesprekken die we al meer dan een jaar voeren met bijvoorbeeld AFM, NBA, kwartiermakers en Ministerie van Financiën), hebben we de SRA Raad van Toezicht, de leden van de commissie Kwaliteit Vaktechniek, Bureau Vaktechniek en de voorzitter van de Reviewcommissie om input gevraagd. Daarnaast hebben veel kantoren het bestuur voorzien van input tijdens de diverse SRA-bijeenkomsten die de afgelopen 1,5 jaar zijn georganiseerd. Op deze wijze geven we invulling aan ons verenigingsprincipe ‘van, voor en door de leden’. Als laatste hebben we gesproken met externe stakeholders en juridische expertise ingewonnen.

Dossier toekomst Wta-domein

Vanzelfsprekend willen we alle leden zoveel mogelijk meenemen in het verdere proces. De uitgebreide reacties en standpunten zullen we daarom na de deadline van 17 en 19 september a.s. via een aparte dossierpagina Toekomst wettelijke controledomein op onze website ontsluiten. Het bestuur zal alle SRA-leden met een Wta-vergunning daarover op korte termijn per mail informeren.