Thuis in uw branche

SRA reageert op NBA Consultatie Herziene Standaard 540

  • Publicatiedatum: 28-1-2019

De IAASB heeft een grondige aanpassing van ISA 540 gedaan. De NBA heeft deze gewijzigde Standaard en de wijzigingen in andere Standaarden vertaald en voorgelegd ter consultatie. De herziene Standaard zal gaan gelden voor boekjaren beginnend op of na 15 december 2019 (dit is in feite boekjaar 2020). Eerdere toepassing is toegestaan.

Schaalbaarheid

Een kernpunt van de herziene standaard is de schaalbaarheid van de door de accountant uit te voeren werkzaamheden. Dit aspect komt op een aantal punten in de standaard en de daarbij behorende toepassingsgerichte en overige verklarende teksten naar voren. Bureau Vaktechniek is het eens met de voorgestelde teksten, met uitzondering van de vertaling van paragraaf 13.

Mogelijk minder

In de Engelse tekst komt duidelijk naar voren dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, die noodzakelijk zijn om het risico van een afwijking van materieel belang in te kunnen schatten. Dit houdt in dat in minder complexe situaties – mogelijk – met minder werkzaamheden kan worden volstaan ten opzichte van een situatie waarin sprake is van een complexe schattingspost. De huidige Nederlandse vertaling legt echter de nadruk op datgene wat de accountant in ieder geval moet doen en niet op de mogelijkheid minder te doen als de situatie daartoe aanleiding geeft.

Bureau Vaktechniek doet een tekstvoorstel waarmee direct wordt aangesloten op de Engelse tekst. Hiermee wordt voorkomen dat de schaalbaarheid – onbedoeld – niet in de tekst van paragraaf 13 van de standaard zelf tot uitdrukking komt.

Lees de gehele reactie