Thuis in uw branche

Tweede Kamer krijgt weer SRA-input Wetsvoorstel Aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

  • Publicatiedatum: 26-6-2017

Waarschijnlijk op korte termijn behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Aanvullende maatregelen accountantsorganisaties, de Kamervragen en gegeven antwoorden van de minister daarop. De VVD-fractie vroeg SRA om een reactie op het nadere verslag. SRA vindt dat de minister bij zijn beantwoording op essentiële punten tekort schiet.

Dat laat SRA alle leden van de Vaste Commissie voor Financiën dan ook weten. Eerder stuurde SRA leden van de Tweede Kamercommissie voor Financiën input voor de inbreng naar aanleiding van het wetsvoorstel Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (34 677), meer specifiek de brief rechtsbescherming.

Verwijzend naar de inhoud van onze inbreng, is het voor accountants van belang dat de weg naar de Accountantskamer (c.q. inhoudelijke toetsing) voor verduidelijking van de normstelling openstaat. Dat is nu niet het geval. Voor het herstel van vertrouwen in onze beroepsgroep is eenduidigheid van de uitleg van de normen noodzakelijk. Die eenduidigheid bestaat nu niet. 

Zonder inhoudelijke toetsing door de Accountantskamer ontstaat niet de noodzakelijke eenduidigheid  binnen de normstelling, omdat de noodzakelijke jurisprudentie ontbreekt c.q. blijft ontbreken. En zonder nadere discussie hierover voorzien wij een afbreuk van het proces van vertrouwensherstel in onze beroepsgroep, met name in de kwaliteit van de accountantscontrole.

Punten van zorg

Deze punten van zorg zijn in de overleggen met het Ministerie van Financiën uitvoerig besproken; praktisch, vanuit juridisch oogpunt met als basis de Wta, en wetenschappelijk onderbouwd. SRA herkent zich dan ook niet in de conclusies van de brief en de beantwoording van de vragen door de Minister in de Nota naar aanleiding van het verslag.

De beantwoording van de gestelde vragen schiet op essentiële punten tekort. De rode draad hierbij is dat een en ander met name wordt beantwoord vanuit het gezichtspunt van de normen voor accountantsorganisaties, die met name de kwaliteitsbeheersing betreffen. Niet vanuit de normen voor individuele accountants, die de feitelijke beroepsuitoefening betreffen. Hierdoor blijft het tuchtrecht grotendeels buiten beeld.

Meer informatie