Thuis in uw branche

Bureau Vaktechniek: vragen en antwoorden steunmaatregelen corona

  • Publicatiedatum: 27-3-2020
Thuiswerken

SRA-kantoren hebben veel vragen over de steunmaatregelen die het kabinet eerder heeft aangekondigd. Bureau Vaktechniek heeft de meest terugkomende vragen beantwoord, voor zover dat mogelijk is. Veel is immers nu nog onduidelijk.

We houden in de gaten wanneer er meer duidelijkheid komt over de steunmaatregelen van het kabinet. SRA zal u dan hierover zo spoedig mogelijk informeren en vervolgens duiding geven.

Veelgestelde vragen

U kunt de vragen van SRA-leden en antwoorden hieronder lezen. Daarbij gaan wij uit van de algemene indruk dat het kabinet beoogt de diverse regelingen een zo breed mogelijke toepassing te geven.

In deze vaktechnische update gaan we in op de volgende vragen en kwesties:

  1. Geldt de regeling voor de NOW ook voor de dga?
  2. Berekenen omzetverlies
  3. Geldt de TOZO-regeling voor de dga?
  4. Hoe werkt uitstel van betaling voor de aangiftebelastingen OB en LB?
  5. Uitstel voor voorlopige aanslagen IB en Vpb
  6. Voor wie geldt de mogelijkheid van uitstel van betaling?
  7. Wanneer moet de melding betalingsonmacht worden gedaan?
  8. Moet het liquiditeitsprobleem zijn veroorzaakt door corona?
  9. Coronacrisis en pensioenregelingen

Algemene opmerking

Het kabinet kiest er bewust voor om de regelingen zo snel mogelijk en met zo min mogelijk voorwaarden toegankelijk te maken. Daarbij doet men nadrukkelijk een beroep op ondernemers en adviseurs om de regelingen zo integer mogelijk toe te passen. Om de uitvoeringsdiensten snel hun werk te laten doen, worden ondernemers die geen gebruik hoeven te maken van de regelingen, verzocht dat ook niet te doen.

SRA constateert dat ook ondernemers met ruimschoots voldoende liquide middelen en zonder feitelijk omzetverlies in het jaar 2020 wel gebruik willen maken van de regeling. Wij verzoeken eenieder integer van de regelingen gebruik te maken. Ook moeten ondernemers zich beseffen dat misbruik vermoedelijk zwaar zal worden bestraft en verschillende regelingen wel aan strengere controle zullen worden onderworpen, eventueel middels steekproeven.

De vragen

1. Geldt de regeling voor de NOW (Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid, arbeidstijdverkorting) ook voor de dga?

Dit is onduidelijk. Onze indruk is dat dit niet het geval zal zijn omdat men kennelijk vooral de gewone werknemer beoogt tegemoet te komen en de werkgever zoveel mogelijk faciliteert om te voorkomen dat werknemers worden ontslagen. Bij de dga speelt dit argument niet.

2. Berekenen omzetverlies

Ondernemers kunnen gebruiken van de NOW als sprake is van een omzetverlies. Het gaat om omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Men kan alleen gebruik maken van de NOW als het verwachte omzetverlies minimaal 20% bedraagt. De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden die eenmalig met drie maanden kan worden verlengd.

Op basis van de NOW krijgt men maximaal 90% van de loonsom vergoed. De vergoeding wordt berekend naar rato van het omzetverlies; bij een omzetverlies van 50% bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom. Er wordt derhalve niet beoordeeld op basis van de individuele werknemers maar uitgegaan van het geheel.

Na de aanvraag verleent het UWV een voorschot van 80% van de te verwachten tegemoetkoming. Bij een verwacht omzetverlies van 50% bedraagt het voorschot derhalve 80% van 45% van de loonsom, ofwel 36% van de loonsom.

Op dit moment is nog onduidelijk hoe het omzetverlies wordt berekend. Dat kan bijvoorbeeld zijn ten opzichte van de omzet over dezelfde maand vorig jaar, maar ook ten opzichte van de voorgaande maand dit jaar. Ook is onduidelijk hoe een en ander wordt berekend bij seizoensbedrijven, maar ook hoe moet worden omgegaan met gevallen waarin de omzet hoogstwaarschijnlijk op een later moment weer wordt ingehaald.

Tot slot bestaan bijvoorbeeld ook onduidelijkheden over de beoordeling bij bedrijven waarbij de facturering veel later plaatsvindt dan de bestelling, zoals bij meubelbedrijven aan de orde kan zijn. Dan is de omzet in maart vermoedelijk nog niet beïnvloed, maar blijkt het effect van de coronacrisis pas bij de omzet over de latere periode waarin normaal gesproken gefactureerd zou worden voor de bestellingen in maart 2020.

3. Geldt de TOZO-regeling voor de dga?

De tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (TOZO) houdt in dat zelfstandigen aanvullende inkomensondersteuning kunnen krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. De uitkering voor levensonderhoud vult aan tot het sociale minimum met een maximum van € 1.500 netto per maand. Dit bedrag hoeft niet te worden terugbetaald. De lening voor bedrijfskapitaal kan worden gebruikt om liquiditeitsproblemen op te lossen.

De versnelde procedure voor de aanvraag geldt ook bij leningaanvragen tot € 10.157. De lening kan worden verstrekt met uitstel van aflossingen. Het toepasselijke rentepercentage is lager dan in het Besluit bijstand zelfstandigen. Bij deze aanvragen wordt geen toets op levensvatbaarheid toegepast. Men dient de aanvragen zoveel mogelijk digitaal bij de gemeente in te dienen. Het gaat dan om de gemeente waar men woont, niet om de gemeente waar de onderneming is gevestigd.

Deze regeling zal voor drie maanden een tegemoetkoming inhouden. Het kabinet verzoekt ondernemers alleen gebruik te maken van deze regeling als dat echt nodig is. Op die manier kunnen de middelen worden ingezet waar die ook echt nodig zijn. Bovendien is de regeling sneller en beter uitvoerbaar als alleen mensen die deze regeling echt nodig hebben een aanvraag indienen.

Uiteraard is een belangrijke vraag wie van de TOZO-regeling gebruik kan maken. Daarover bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid. Vermoedelijk wordt de regeling vrijdag 27 maart 2020 gepubliceerd. Bekend is dat de TOZO-regeling wordt gebaseerd op de Bbz. Ook de dga heeft onder voorwaarden recht op een uitkering op grond van de Bbz.

Het Bbz definieert de gerechtigde tot een uitkering als iemand tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd die is aangewezen op arbeid in eigen bedrijf of zelfstandig beroep en die voldoet aan het urencriterium uit de inkomstenbelasting. Echter, ook zelfstandigen die een bedrijf of zelfstandig beroep alleen of samen met anderen uitoefenen in een samenwerkingsverband of rechtspersoon, kunnen van de Bbz-regeling gebruik maken. Er gelden in de Bbz nadere voorwaarden, zoals hoofdelijke aansprakelijkheid.

Op basis van deze informatie moet worden aangenomen dat de dga onder voorwaarden recht heeft op het gebruik van de TOZO-regeling. Dit blijkt ook uit het feit dat de inmiddels bij gemeenten opengestelde aanvraagmogelijkheid de dga benoemt als een van de gerechtigden. 

4. Hoe werkt uitstel van betaling voor de aangiftebelastingen OB en LB?

De site van de Belastingdienst wekt de indruk dat pas uitstel van betaling kan worden aangevraagd nadat een naheffingsaanslag is opgelegd. Men zou daarom geen uitstel kunnen aanvragen voor ingediende aangiften onder verwijzing naar een aangiftenummer. Indien overigens een naheffingsaanslag wordt opgelegd voor deze aangiftebelastingen, zal daarbij geen verzuimboete worden opgelegd. Echter, onduidelijk is of die boete in alle gevallen achterwege blijft, of alleen in de gevallen waarin naderhand wordt verzocht om uitstel.

5. Uitstel voor voorlopige aanslagen IB en Vpb

Voor de voorlopige aanslagen IB en Vpb voor de belastingjaren 2019/2020 en 2020 geldt het volgende naar ons idee. In eerste aanleg zullen die op verzoek kunnen worden verminderd naar het verwachte aanslagbedrag zoals dat voor geheel 2020 zal gelden. Dan bestaat uiteraard de mogelijkheid dat door de tijdelijke liquiditeitsproblemen de termijnen thans niet (volledig) kunnen worden voldaan. Naar ons idee kan dan ook daarvoor uitstel worden gevraagd. Hierover bestaat echter veel onduidelijkheid. 

Uiteraard zou men ook kunnen overwegen de voorlopige aanslag tot nihil te laten verminderen en vervolgens in de loop van de komende maanden als de economie weer aantrekt een nieuwe hogere voorlopige aanslag aan te vragen. 

6. Voor wie geldt de mogelijkheid van uitstel van betaling?

Alle teksten spreken over ondernemers. Of een dga terzake van zijn aanslag IB ook uitstel kan aanvragen is onduidelijk. Vermoedelijk is hij geen ondernemer. Wij vermoeden dat belastingplichtigen met overige werkzaamheden evenmin ondernemer in de zin van de regeling zijn.

Als uitstel van betaling is verzocht, stoppen de invorderingsmaatregelen. Vermoedelijk zal ook de automatische incasso worden stopgezet.

7. Wanneer moet de melding betalingsonmacht worden gedaan?

Het verzoek om uitstel van betaling voor de op aanslag verschuldigde belasting is niet tegelijkertijd de melding betalingsonmacht die de bestuurder van een rechtspersoon moet doen om persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonheffing en omzetbelasting te voorkomen. Die melding betalingsonmacht moet, als men verwacht dat die belastingen niet kunnen worden betaald, dus ook worden gedaan.

De melding betalingsonmacht moet op grond van art. 7 Uitv.Besl. Invorderingswet 1990 worden gedaan uiterlijk twee weken na de termijn waarop de belasting diende te worden afgedragen of voldaan. Op grond van art. 7 lid 2 van het Uitv.Besl Invorderingswet 1990 kan voor naheffingsaanslagen dit verzoek nog worden gedaan uiterlijk twee weken na de vervaldag van die naheffingsaanslag. Die mogelijkheid geldt echter alleen als geen sprake is van opzet of grove schuld.

Omdat de coronacrisis zo uitzonderlijk is, meent SRA dat van opzet of grove schuld geen sprake zal zijn. Het zou de voorkeur hebben als het ministerie van Financiën zou bevestigen dat de melding betalingsonmacht voor de loonheffing en de omzetbelasting etc. pas hoeft te worden gedaan nadat de naheffingsaanslag is opgelegd. Tot dat moment lijkt het SRA het beste om de melding betalingsonmacht te doen uiterlijk twee weken na het moment waarop de belasting normaal gesproken afgedragen of voldaan zou moeten zijn.

SRA is met andere beconorganisaties in overleg om tot een praktisch werkbare situatie te komen, bijvoorbeeld door te proberen de termijnen voor de melding betalingsonmacht op te rekken.

8. Moet het liquiditeitsprobleem zijn veroorzaakt door corona?

Uit alle beschikbare teksten blijkt dat men alleen uitstel beoogt te geven als het liquiditeitsprobleem is veroorzaakt door de coronacrisis. Dat zou betekenen dat ondernemers die om andere redenen al een liquiditeitstekort hadden, niet voor de regeling in aanmerking komen. Echter, inmiddels staat vast dat bij verzoeken om uitstel van betaling voor de duur van drie maanden, geen toelichting of verklaring meer nodig is.

Wel zal volgens de site van de Belastingdienst dan in het verzoek moeten staan dat uitstel wordt aangevraagd vanwege de coronacrisis. Dergelijke verzoeken worden automatisch toegekend. Wat de gevolgen zijn als onterecht wordt verwezen naar corona als oorzaak is onduidelijk. Bovendien lijkt bij uitstel voor drie maanden geen inhoudelijke beoordeling meer plaats te vinden.

Bij een verzoek om uitstel van betaling voor meer dan drie maanden, moet zeker een oorzakelijk verband met corona bestaan en dient ook een verklaring te worden ingediend. Die verklaring kan na het indienen van het verzoek worden nagestuurd. Over de te verstrekken informatie en de inhoud van de verklaring vindt nog overleg plaats.

9. Coronacrisis en pensioenregelingen

Het is niet uitgesloten dat de coronacrisis ook gevolgen heeft voor de mogelijkheid verschuldigde pensioenpremies te voldoen. Dan zou onder omstandigheden uiterlijk 14 dagen na de premievervaldatum daarvan melding gedaan moeten worden aan de pensioenuitvoerder. Ook moeten werknemers daarover worden geïnformeerd.

SRA adviseert u cliënten te attenderen op deze problematiek en hen contact te laten zoeken met de pensioenuitvoerder of pensioenadviseur om over de specifieke gevolgen voor de pensioenregeling advies in te winnen.

Contact

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Via onze website zullen wij u over de actuele ontwikkelingen blijven informeren. Uiteraard kunt u bij onduidelijkheden uw vraag insturen via onze vaktechnische helpdesk.

Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons beknopte Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren