Thuis in uw branche

De extra Algemene Ledenvergadering: in het teken van leden

 • Publicatiedatum: 26-6-2023
Extra ALV 2023

Op donderdagochtend 22 juni 2023 heeft een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden, ditmaal in het clubhuis van SRA, de SRA-locatie in De Meern zelf. Bijzondere punten op deze ALV waren de actualisering van de statuten en van het Reglement raad van toezicht Reviewcommissie, de benoeming van twee nieuwe SRA-bestuursleden en de bespreking van de belangrijkste uitkomsten van het SRA-Ledentevredenheidsonderzoek.

Welkomstwoord

De ALV werd geopend door bestuursvoorzitter Diana Clement. Kort stond zij stil bij het feit dat SRA steeds weer de verbinding zoekt met de leden; het is immers een vereniging van, voor en door de leden. Zij benadrukte ook dat SRA actief is om maximaal aan tafel te zitten met stakeholders, zoals de NBA, de AFM, het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst en MKB-Nederland, om de belangen van de leden van SRA te behartigen. ''Dat is soms een precair evenwicht, waarbij we luisteren naar elkaar en elkaar respecteren, maar wel waar mogelijk ons punt willen en kunnen maken'', aldus Clement.

Update tussentijdse cijfers 2022-2023

Stephan Seijkens, penningmeester van het SRA-bestuur, besprak de tussentijdse cijfers (het boekjaar loopt tot 1 september 2023). De tussentijdse cijfers zijn in lijn met de begroting en de verwachting is dat het boekjaar neutraal wordt afgesloten.

Ter besluitvorming: wijziging van de statuten en wijzigingen Reglement Raad voor Toezicht (RvT) Reviewcommissie

Diana Clement vervolgde de vergadering met twee voorstellen ter besluitvorming: een voorstel tot aanpassing van de statuten en een wijziging van het Reglement RvT Reviewcommissie. Een actualisatie was nodig, zodat deze ook in lijn zijn met de nieuwe corporate governance code. Met beide voorstellen ging de ALV unaniem akkoord.

Ter besluitvorming: benoeming nieuwe bestuursleden

Denyse Davelaar en Pieter van der KwaakMet trots stelde Diana twee SRA-leden voor die zich kandidaat hadden gesteld voor zitting in het SRA-bestuur: drs. Denyse Davelaar-Kemp RA, partner accountancy bij CROP accountants & adviseurs en Pieter van der Kwaak RA, algemeen directeur bij Lansigt accountants en adviseurs.

Nadat Denyse Davelaar en Pieter van der Kwaak zich kort hadden geïntroduceerd aan de ALV, en de leden geen verdere vragen meer hadden, ging Diana Clement over tot stemming. Voor beiden werd unaniem akkoord gegeven.

Ledentevredenheidsonderzoek (LTO)Pauline van Esterik, directeur van SRA, presenteerde vervolgens de belangrijkste uitkomsten van het LTO.

Eind oktober 2022 is het LTO afgerond. 57 SRA-kantoren hebben een uitgebreide enquête ingevuld en 124 SRA-kantoren hebben deelgenomen aan een (telefonisch) verdiepend kwalitatief onderzoek. Van Esterik: ''Deze cijfers hebben we goed bestudeerd om duiding te geven: wat zeggen deze cijfers nu eigenlijk?''

Algemene tevredenheid
De algemene tevredenheid van de leden is gestegen (2010 was dit 3,71) naar 3,85 op een 5-punts schaal. Meer dan driekwart van de leden is tevreden. Het gros van de kantoren geeft eveneens aan dat zij verwachten over drie jaar nog steeds lid te zijn van SRA. ''Daar zijn we trots op, maar uiteraard kan dit beter. Het vraagt om onze permanente aandacht de tevredenheid nog verder te laten stijgen'', aldus Van Esterik.

Waarom zijn kantoren lid?
Op de vraag wat de belangrijkste reden is om lid te zijn van SRA wordt onder andere geantwoord: de vaktechnische ondersteuning, het SRA-keurmerk, de belangenbehartiging, de review en de opleidingen. Ook het Stagebureau wordt genoemd. Bij deze opsomming kan worden opgemerkt dat belangenbehartiging met name door de 'grotere' kantoren als belangrijk punt wordt genoemd en de vaktechnische ondersteuning veelal door de 'kleinere' accountantskantoren. Over alle bovengenoemde aspecten is men ook tevreden en ook de kennisdeling middels nieuwbrieven en de Nieuwsbank en dergelijke wordt gewaardeerd.

Wat kan beter?
Met het overgaan van de uitvoering van de WTA-controle door de AFM, hebben WTA-vergunninghouders een andere behoefte, wat door SRA serieus wordt opgepakt. SRA zet zich in om de belangen van deze leden te behartigen richting de AFM, onder andere bij de themaonderzoeken. De grote hoeveelheid e-mails vanuit het SRA-bureau blijft een punt van aandacht. Momenteel wordt hard gewerkt aan nieuw beleid om gerichter en persoonlijk te communiceren.

De grotere accountantskantoren hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer informatie over innovatie op AI- en IT-gebied. Ook is meer gerichte informatie over duurzaamheid gewenst en de vertaalslag naar wat dit vereist van het mkb. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar CSRD- en mkb-advisering. SRA als keurmerk is voor veel leden belangrijk, echter is dit soms nog onvoldoende zichtbaar.

Verenigingsgevoel
Leden zelf voelen zich over het algemeen goed betrokken. Uitgaande van de verenigingsgedachte zou een hogere mate van betrokkenheid gewenst zijn. Dit is en blijft een punt van aandacht waarbij Pauline van Esterik opmerkt: ''Voor grotere kantoren is het gemakkelijker iemand - en dus tijd - vrij te maken voor SRA dan voor de kleine kantoren. Daar hebben wij zeker oog voor.''

Contact met de relatiemanager
95% van de respondenten ervaart het contact met de relatiemanager als positief. 80% weet ook wie het is. Het zou nog wel meer proactief mogen, zo geven de leden aan.

Samenvattend speerpunten vanuit het LTO

 • Innovatieve vermogen vereniging versterken
  • Dienstverlening met betrekking tot automatisering definiëren
  • Duurzaamheid: mkb en CSRD
 • Segmenteren en herpositioneren
  • Leveren toegevoegde waarde van SRA naar de diverse groepen SRA-kantoren
  • Segmentatie op basis van omvang en behoeften SRA-leden
  • Herpositionering SRA bij de groep Wta-vergunninghouders
  • Proactief relatiemanagement
 • Sterke punten (Vaktechniek, opleidingen, Stagebureau) verder uitbouwen

Jan Zweekhorst Award 2023

Logo Jan Zweekhorst AwardAan het einde van de ALV stond Diana Clement nog stil bij de Jan Zweekhorst Award. Zij merkte op: ''Het zou voor ons als bestuur ongelooflijk waardevol zijn als we weer een aantal kandidaten hebben die hiervoor in aanmerking komt. Er kunnen vanaf nu weer kandidaten worden aangedragen. De deadline hiervoor is vrijdag 29 september.'' Meer informatie vindt u hier.

Tot slot

Deze extra ALV kenmerkte zich door een plezierige, open en informele sfeer waarbij de aanwezige leden, het bestuur, de directeur en een aantal medewerkers van het bureau met elkaar in gesprek zijn gegaan over een toekomstbestendige vereniging: van, voor én door de leden.

Meer informatie