Thuis in uw branche

Effect rechtsherstel box 3 op andere regelingen

  • Publicatiedatum: 12-5-2022
Euro

Voor veel belastingplichtigen zal het rechtsherstel van box 3 tot gevolg hebben dat hun box 3-inkomen daalt. Daardoor zal ook hun verzamelinkomen dalen. De staatssecretaris gaat in een brief kort in op het effect van de daling van het verzamelinkomen voor diverse andere (inkomensafhankelijke) regelingen.

Inkomensafhankelijke regelingen

De staatssecretaris verwacht in ieder geval voor de volgende inkomensafhankelijke regelingen effecten van het rechtsherstel van box 3:

  1. Kinderopvangtoeslag, Wet Kindgebonden Budget en Zorgtoeslag (uitvoering door DG Toeslagen)
  2. Ouderenkorting (uitvoering door Belastingdienst)
  3. Aanvullende beurs, Tegemoetkoming uit de Wet tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Scholing (WTOS), Draagkrachtberekening, Bijverdiengrens in het MBO (uitvoering door DUO)
  4. Inkomensafhankelijke hogere huurverhoging (uitvoering door verhuurders op aanlevering van gegevens door de Belastingdienst)
  5. Eigen Bijdrage WLZ/WMO (uitvoering door CAK).

Er is nog geen besluit genomen hoe wordt omgegaan met deze effecten. De staatssecretaris geeft wel aan dat het uitgangspunt is dat voor de regelingen die worden uitgevoerd door DG Toeslagen en de Belastingdienst herstel automatisch plaatsvindt. De burger hoeft daarvoor dus zelf geen actie te ondernemen. Voor andere regelingen is de staatssecretaris nog in overleg met de verschillende departementen.

Andere regelingen

Ook onder meer de erfbelasting, Wet op de Rechtsbijstand, Energiebespaarlening via het Warmtefonds en de huurtoeslag maken gebruik van het verzamelinkomen. Een uitvoeringstoets moet nog uitsluitsel bieden wat het effect van het rechtsherstel op deze regelingen is.

Meer informatie

Voor meer informatie over het voorgestelde rechtsherstel box 3 wordt verwezen naar het bericht Rechtsherstel box 3 massale bezwaren en niet onherroepelijke aanslagen bekend.


Bekijk ons Dossier Box 3
Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de manier waarop vermogen in box 3 wordt belast in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In ons Dossier Box 3 bundelen wij onze publicaties en bijeenkomsten over dit onderwerp.