Thuis in uw branche

Knelpunten Toeslagen en VA 2014 oplossen?

  • Publicatiedatum: 4-3-2014

NBA, NOAB en SRA hebben zowel de staatssecretaris van Financiën als het MT Belastingdienst per brief opgeroepen om gezamenlijk tot structurele oplossingen te komen voor de knelpunten rond de Toeslagen en de Voorlopige aanslagen 2014.

Update - 4 maart 2014

Staatssecretaris Wiebes van Financien heeft de Tweede Kamer op 2 maart een brief gestuurd met informatie over de stand van zaken bij de invoering van één bankrekeningnummer. De brief gaat in op  de volgende onderdelen:

  1. het proces één rekeningnummer; 
  2. sinds eind januari getroffen maatregelen; 
  3. verder uit te werken maatregelen; 
  4. afrondende opmerkingen. 

Met name de verder uit te werken maatregelen door de Belastingdienst zijn interessant:

  1. een aanpak op maat voor mogelijk in de groep van ca. 1,5 mln. burgers en ondernemers te onderscheiden subgroepen; 
  2. gebruik van zo actueel mogelijke contra-informatie van de banken over de tenaamstelling van rekeningnummers; 
  3. introductie van de mogelijkheid bij een wijzigingsverzoek gedurende de verificatieperiode nog betalingen op het oude rekeningnummer te ontvangen. 

Ad 1. Aanpak op maat

Er wordt een analyse uitgevoerd op de groep van ca. 1,2 mln. burgers en ca. 0,3 mln. ondernemers voor wie de komende tijd nog een geverifieerd rekeningnummer in de administratie moet worden opgenomen. Het doel is in deze groep een of meer subgroepen te onderscheiden. Per subgroep zal worden bezien of een aanpak op maat mogelijk is om hen door het verificatieproces te leiden. Uit deze analyse zou kunnen blijken dat de verificatie voor één of meer subgroepen sneller ter hand kan worden genomen en voor andere subgroepen nog even moet worden uitgesteld.

Ad 2. Gebruik van zo actueel mogelijke bankgegevens

De eerste stap in het verificatieproces is altijd dat een nieuw binnengekomen rekeningnummer wordt getoetst aan bestanden die de Belastingdienst heeft gekregen van de banken. De Belastingdienst is met de banken in gesprek over mogelijkheden om steeds de meest actuele rekeninggegevens beschikbaar te kunnen krijgen. Ook worden mogelijkheden verkend zwaarder te leunen op het verificatieproces dat de banken zelf bij het openen van nieuwe bankrekeningen al uitvoeren. Nu al is duidelijk dat een structurele oplossing zich niet op korte termijn laat realiseren. De reden hiervoor is dat de oplossingsrichtingen die worden verkend, aanpassingen van de automatisering vergen bij de Belastingdienst en bij de banken. Om die reden wordt ook bezien of het mogelijk is het verificatieproces met een aantal kortetermijnmaatregelen verder te ondersteunen. Zo hebben de banken de Belastingdienst op ad hoc basis actuele rekeningnummergegevens aangeleverd ten behoeve van de conversie van 18 januari 2014.

Ad 3. Doorbetaling op oude rekening gedurende het verificatieproces

Op dit moment staakt de Belastingdienst betaling op oude rekeningnummers zodra een verzoek binnenkomt een nieuw rekeningnummer in de administratie op te nemen. Dit voorkomt dat tegen de wil van betrokkene nog betalingen op het oude nummer blijven plaatsvinden. Bijvoorbeeld in echtscheidingssituaties hebben burgers er vaak belang bij dat betalingen op het oude rekeningnummer zo snel mogelijk worden gestopt. Doorbetaling op het oude rekeningnummer is echter niet voor iedereen een probleem. Om die reden wordt gewerkt aan de mogelijkheid op verzoek van burgers en ondernemers betalingen op het oude rekeningnummer te continueren tijdens de verificatie van het nieuwe rekeningnummer. Ten aanzien van een deel van de groep van 1,5 mln. burgers en ondernemers is het de verwachting dat door deze maatregel de hinder ten opzichte van de situatie waarin de betalingen gelijk worden gestaakt, in belangrijke mate weggenomen kan worden.

Het vervolg

Naar de huidige stand is nog niet precies aan te geven hoeveel tijd nodig is om de hiervóór beschreven maatregelen te realiseren. Wel is mijn uitgangspunt dat voor het overgrote deel van de groep van 1,5 mln. burgers en ondernemers vóór het einde van dit jaar een rekeningnummer in de administratie van de Belastingdienst is opgenomen dat aan de wettelijke eisen voldoet. Op grond van de uitkomsten van de onderzoeken naar de hiervoor aangekondigde maatregelen zal worden vastgesteld welk maatregelenpakket een optimale bijdrage kan leveren aan het bereiken van dat doel.
 
Om gedurende een nader te bepalen periode op rekeningnummers te blijven uitbetalen die nog niet aan de wettelijke eisen voldoen is ook na 1 juli a.s. een juridische grondslag nodig. Om dat mogelijk te maken ben ik voornemens ruim voor 1 juli het in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen neergelegde overgangsrecht met een op dat moment te bepalen periode verlengen.

 

Update - 20 februari 2014

Vanuit het Ministerie van Financiën ontvingen we de volgende reactie:

In reactie op de brief van NBA, NOAB en SRA van 6 februari 2014 inzake verzoek tot opschorting van implementatie Eén bankrekeningnummer kan ik u het volgende meedelen.

De minister van Financiën heeft recent aan de Tweede Kamer meegedeeld (zie hieronder downloads nr. 3) dat er binnen redelijke termijn door de nieuwe staatssecretaris een bredere brief over het proces Eén bankrekeningnummer aan de Tweede Kamer zal worden gestuurd. Vooruitlopend op die brief kunnen er door het ministerie over dit onderwerp geen mededelingen worden gedaan. Uw brief van 6 februari zal na het informeren van de Tweede Kamer kunnen worden beantwoord.

Het wachten is nu dus op de bredere brief over het proces Eén bankrekeningnummer die staatssecretaris Wiebes van Financiën naar de Tweede Kamer gaat sturen. De vaste Kamercommissie voor Financiën heeft de staatssecretaris verzocht de Kamer uiterlijk op maandag 3 maart 2014 te informeren over de stand van zaken van de aanpak van de uitbetalingsproblemen in het kader van de maatregel Eénbankrekeningnummer.

 

Problematiek één bankrekeningnummer Toeslagen - 7 februari 2014

De drie BECONs hebben onder meer gevraagd om een extra BECON-vergadering eind februari.

Download en bekijk hieronder de brieven (login vereist)

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren