Thuis in uw branche

‘De ruggengraat van de economie gaat eraan’

Reactie SRA op Regeerakkoord kabinet Rutte II

 • Publicatiedatum: 8-11-2012

De plannen in het Regeerakkoord van kabinet Rutte II bieden burgers en bedrijfsleven geen houvast om zowel vertrouwen als groei te bewerkstelligen in de huidige economie. SRA maakt zich ernstige zorgen over de lastenverzwaring die met name nijver Nederland treft, met als reëel negatief bijeffect dat ondernemersactiviteit afneemt. Hierdoor wordt de ruggengraat van onze economie ernstig aangetast.

SRA realiseert zich terdege dat voor het op orde brengen van de overheidsfinanciën fundamentele ingrepen en hervormingen nodig zijn. Zowel burgers als bedrijfsleven zullen daarvoor offers moeten brengen. De huidige kabinetsplannen zetten echter teveel in op lastenverschuiving zonder fundamentele oplossingen, bewerkstelligen te weinig echte bezuiniging en een te grote belasting voor het bedrijfsleven. Daar waar solidariteit inzet van het kabinet is, leiden de maatregelen juist tot gevoelsmatige grotere kloven tussen werkgever en werknemer, tussen ‘arm en rijk’. In plaats van bruggen slaan, zullen werkgever en werknemer veel meer tegenover elkaar komen te staan.

SRA vindt dat het belang en de rol van het bedrijfsleven en de werkende bevolking voor economisch herstel wordt onderschat. De continuïteit cq koopkracht van deze economische eenheden wordt als gevolg van het pakket aan maatregelen aangetast en dat is vanuit het oogpunt van werkgelegenheid, economische groei en consumentenvertrouwen onverstandig. We hebben stellig de indruk dat budgettaire problematiek volledig op burgers en bedrijfsleven (banenmotor) wordt afgewenteld, en het overheidsapparaat goeddeels wordt ontzien als het gaat om bezuinigen en behalen van efficiencyvoordelen. Daar komt bij dat de kabinetsvoorstellen grotendeels onvoldoende concreet zijn waardoor een grote mate van onzekerheid wordt gecreëerd. Onzekerheid is slecht voor de economie.

Ondernemers zullen door het integrale maatregelenpakket geconfronteerd worden met meer belastingdruk en hogere werknemerseisen. Ondernemersactiviteit neemt af, kapitaal komt onder druk te staan. Kennis- (hoger betaalde banen) en kapitaalvlucht ligt op de loer. Inzoomend op de grote nivelleringsoperatie in de zorg, stelt SRA dat de kabinetsmaatregelen geen fundamentele aanpak bieden om de zorgkosten te beheersen. Pak de doorberekende zorgkosten aan, niet de portemonnee van burgers en ondernemers. De inkomensafhankelijke premie en eigen risico zadelt niet alleen de werknemer maar ook het bedrijfsleven (met name topsector, gepensioneerden en dga’s) met extra kosten en belastingdruk op. Een lastenverschuiving, geen fundamentele oplossing.

Positieve aspecten uit het Regeerakkoord zijn het niet doorgaan van de kilometerheffing/forenzentaks, de verruiming van financiering- kredietmogelijkheden (alhoewel banken op basis van Basel III nog strengere criteria zullen hanteren), de tariefsverlaging in de hogere belastingschijven, het ontslagrecht en de verruiming uitstelregeling BTW. De negatieve aspecten uit het Regeerakkoord, met name voor het bedrijfsleven zijn:

 • beperking van ondernemersfaciliteiten: verhoogt de belastingdruk en verlaagt daarmee het nettorendement. Daarbij komt dat het Regeerakkoord de stellige indruk wekt dat de belastingdruk voor ondernemers wordt verhoogd tot het niveau voor werknemers. Dit biedt geen prikkel voor ondernemerschap. SRA vindt overigens wel dat de toegang tot ondernemersfaciliteiten moet worden verminderd, waarbij het ondernemersbegrip strakker moet worden gehanteerd.
 • Beperking/versobering fiscale innovatieregelingen (RDA, innovatiebox en WBSO): leidt tot lastenverzwaring voor innovatieve ondernemingen en staat haaks op kabinetsambities en stimuleringsbeleid.
 • aftopping pensioenopbouw: leidt enerzijds tot hogere salariseisen van werknemers (hogere kosten voor werkgevers) en anderzijds door pensioenaftopping van dga tot gevaar voor continuïteit van de onderneming en problemen bedrijfsoverdracht.
 • verhoging belastingrente: is inconsistent en onredelijk beleid dat leidt tot meer en hogere boetes zonder dat de overheid de belastingbetaler de middelen geeft om compliant te kunnen zijn; bijvoorbeeld in het geval van de aanpassing Voorlopige Aanslagen. In strijd met Horizontaal toezicht.
 • verlaging ruimte WKR naar 1,5%: leidt tot lastenverzwaring van werkgevers in het mkb. Niet voor niets is slechts 7% van de kleine werkgevers en 30% van de grootste werkgevers (meer dan 500 werknemers) overgestapt naar de nieuwe regeling (dus resp. 93 en 70% niet). De ruimte is op dit moment al onvoldoende om normale kosten te kunnen vergoeden. Werkgevers ontkomen er niet aan de zakelijke kosten van hun werknemers te vergoeden en worden tot lastenverhoging gedwongen.
 • vermindering hypotheekrenteaftrek: raakt ondernemers niet direct. Wel is aannemelijk dat hogere hypotheeklasten een verdere daling van de woningprijzen tot gevolg hebben en dat hogere woonkosten leiden tot hogere salariseisen. Ook de maatregelen voor huurders zorgen daarbij voor een woonlastenstijging.
 • verhoging van de AOF-premie: leidt tot lastenverhoging
 • verhoging van de energiebelasting: leidt tot lastenverzwaring
 • verhoging van de assurantiebelasting: van invloed op alle relevante bedrijfsverzekeringen en daarmee kostenverhogend
 • verhoging van diesel en LPG-accijns: raakt vrijwel alle ondernemingen en is kostenverhogend
 • quotering op arbeidsmarkt (aannemen arbeidsgehandicapten voor bedrijven met meer dan 25 werknemers, inclusief boetebeleid): is onwerkbaar en principieel onjuist.

SRA roept kabinet Rutte II op om de voorgestelde maatregelen samen met parlement en alle andere belanghebbenden om te buigen naar een maatregelenpakket dat juist de ruggengraat van de economie versterkt, waardoor groei en vertrouwen in de economie worden bewerkstelligd.

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren