Thuis in uw branche

Resultaten en conclusies werkdrukonderzoek accountancy Inspectie SZW

 • Publicatiedatum: 17-2-2020
Stress

De Inspectie SZW controleerde van 1 januari 2019 tot 1 oktober 2019 28 registeraccountantskantoren, waaronder 19 SRA-kantoren. De Inspectie heeft gecontroleerd of zij de risico’s op werkdruk, agressie en ongewenst gedrag inventariseren, nader onderzoeken, planmatig aanpakken en evalueren totdat ze de risico’s onder controle hebben.

De Inspectie heeft de belangrijkste resultaten en conclusies gepubliceerd. Het beeld is indicatief en niet representatief voor accountantskantoren in Nederland.

Algemene boodschap accountancy:

 • De accountantskantoren laten nog veel kansen liggen om werkdruk, ongewenst gedrag en agressie te verminderen.
 • De Inspectie SZW vindt dat van de accountantskantoren verwacht mag worden dat ze hun arbozorgbeleid op orde brengen en beschikken over een actuele RI&E met plan van aanpak.
 • Ook vindt de Inspectie SZW dat de accountantskantoren snel de oorzaken van werkstress in kaart moeten brengen en passende maatregelen moeten treffen om de PSA-risico’s te beheersen en/of het PSA-beleid te borgen.
 • Nu is het aan de accountantskantoren en hun ondersteunende organisaties om ervoor te zorgen dat effectieve maatregelen breder worden toegepast en dat het PSA-beleid goed in de accountantskantoren geborgd wordt.
 • Maak gebruik van de goede voorbeelden uit de sector en de instrumenten en activiteiten die aangeboden worden.

Vervolgacties accountancy:

 • Accountantskantoren waar een overtreding is geconstateerd kunnen een herinspectie verwachten.
 • De inspectieresultaten worden voorgelegd aan de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de (MCA) Monitoring Commissie Accountancy (MCA) en SRA.
 • SRA ondersteunt zijn leden bij een goede aanpak van PSA door hun cultuurscan aan te passen met goede werkdrukvragen en organiseren workshops hiervoor.
 • De NBA en young profs NBA zijn met elkaar en een aantal grote organisaties in overleg, naar aanleiding van het onderzoek dat is uitgevoerd door Nijenrode, om de werkdruk te verminderen.
 • De inspectie SZW vertrouwt erop dat de accountant sector zelf verder gaat met de aanpak en borging van PSA en kijkt aan de hand van de inspanningen binnen de sector of nieuwe inspecties PSA de komende jaren noodzakelijk zijn.

Ondersteuning SRA

SRA biedt haar leden op diverse terreinen ondersteuning om hun beleid omtrent werkdruk en PSA op orde te brengen en te houden. Onder meer door gerichte vragen op te nemen over werkdruk in de Cultuurscan. Tevens is er een Dossier Cultuur, gedrag en werkdruk waar SRA-leden terecht kunnen voor uitgebreide informatie en handvatten.

Resultaten en conclusies accountancy 2019 Inspectie SZW