Thuis in uw branche

SRA reageert op Contourennota Opleidingsmodel NBA & CEA

  • Publicatiedatum: 3-3-2014

Het SRA-bestuur heeft een reactie geschreven op de Contourennota Opleidingsmodel van NBA en CEA. Belangrijkste vraag die voorligt: Wat vraagt de markt/het maatschappelijke verkeer van de afgestudeerde accountant in de jaren ’20? En hoe moet het beroepsprofiel van deze professional er op basis daarvan uitzien?

SRA heeft het consultatiedocument Contourennota (Een marktgericht opleidingsmodel) van de hand van CEA en NBA met belangstelling gelezen. Het SRA-bestuur onderschrijft het belang om onderwijs en opleiding te innoveren en de toekomstige accountant klaar te stomen voor wat de markt en het maatschappelijk verkeer van hem vraagt.


Compromis

Om de Contourennota in zijn volledigheid te kunnen bevatten, is het goed om te realiseren dat de Nota ons inziens een compromis behelst op basis van de input van twee verschillende rapporten (NBA-Onderwijscommissie Fusie en Adviescommissie Herziening Eindtermen van de CEA). De vraag is of een compromis nu de basis moet zijn voor een toekomstig opleidingsmodel; zeker gezien het belang voor opleiding, professional en markt/maatschappelijk verkeer.

Ook zet het SRA-bestuur vraagtekens bij de aanvliegwijze (bottom-up) om te komen tot een marktgericht opleidingsmodel. Ons inziens kan de Contourennota niet worden gelezen zonder een oordeel te vormen over het (toekomstige) beroepsprofiel van de accountant. Gezien de doorlooptijd van het effect van de invoering van het nieuwe onderwijsprogramma, gaat het niet om het huidige profiel maar om het beroepsprofiel van de accountant, werkzaam in de jaren ’20. Belangrijke vraag die we ons moeten stellen is: wat vraagt de markt/het maatschappelijke verkeer dan van de afgestudeerde accountant?


Verwachtingskloof

Gezien bovenstaande, en het voorkomen van een nieuwe verwachtingskloof tussen markt en professionals, maakt het SRA-bestuur zich dan ook heel sterk voor nader onderzoek/inventarisatie onder de diverse betrokkenen en stakeholders naar

  • het beroepsprofiel van de accountant, werkzaam in de jaren '20
  • de wensen, verwachtingen en behoeften van stakeholders en maatschappelijk verkeer (ministerie, Belastingdienst, banken, financiers, ondernemers)
  • andere relevante ontwikkelingen die rechtstreeks invloed hebben op de werkzaamheden en werkomgeving van de toekomstige accountant: maatschappelijk, digitaal, wetgeving, internationaal, toezicht
  • inzichtelijk maken van de markt in het kader van differentiatie.

De reactie van SRA op de Contourennota in het kort:

  • Voor alles zal het beroepsprofiel én de markt/het speelveld van de professional in de jaren ’20 in kaart moeten worden gebracht. Daarna kan pas een vertaalslag worden gemaakt naar differentiaties en opleiding.
  • Daarnaast is het vanuit de doelstelling om aansluiting te zoeken bij de ‘markt’ van belang een intensieve discussie te voeren over waar een knip moet worden gezet in de opleiding, en ten aanzien van vaardigheden, competenties en bevoegdheden van toekomstige professionals. Aansluiten bij de perceptie van stakeholders van wat een accountant levert aan toegevoegde waarde, is daarbij van uiterst belang.
  • Het SRA-bestuur is ervan overtuigd dat de toekomstige professional een veel bredere financiële dienstverlener zal zijn. De opleiding zal niet in zwaarte moeten afnemen, maar juist moeten toenemen. Met name op het gebied van ‘auditing’, assurance en risicodetectie is meer kennis gewenst omdat zulke zaken van belang zijn voor elk verantwoordingstuk, of het nu om de jaarrekening of de samenstellingsverklaring gaat;
  • Het SRA-bestuur dringt nadrukkelijk bij de CEA en NBA aan op verder (wetenschappelijk) onderzoek naar de wensen en behoeften van de markt (uitvragers van Assurance, toezichthouders op kwaliteit), op een consultatie van de diverse stakeholders (diepgaander dan het onderzoek verricht door de commissie Dassen), en een wetenschappelijk onderzoek naar het beroepsprofiel van de professional in de jaren '20.

Meer informatie

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren