Thuis in uw branche

SRA reageert op NBA-consultatie Regelgevend proces

  • Publicatiedatum: 25-5-2022
Verrekijker

De NBA wil haar regelgevend proces versterken. Daartoe is een strategische verkenning uitgevoerd waarbij uitgebreid met betrokkenen waaronder SRA is gesproken. In het adviesrapport zijn drie aanbevelingen geformuleerd.

De drie aanbevelingen luiden:

  1. Meer betrokkenheid van maatschappelijke belanghebbenden bij de totstandkoming van de beroepsreglementering;
  2. Versterking van de onafhankelijkheid van het Adviescollege voor Beroepsregelgeving (ACB);
  3. Meer transparantie en communicatie, waaronder publieke verantwoording over de totstandkoming van de beroepsreglementering.

Deze aanbevelingen zijn vervolgens uitgewerkt tot een meer gedetailleerd voorstel: Beter Geregeld. Eén van de voorstellen in dit rapport is de instelling van een Belanghebbenden Orgaan Beroepsreglementering (BOB), bestaande uit externe belanghebbenden. De BOB stelt samen met een anders vormgegeven ACB de agenda voor regelgeving op en geeft zwaarwegend advies aan het ACB over de gewenste wijzigingen. Ook doet het rapport voorstellen voor meer transparantie vanuit het ACB, BOB en het NBA-bestuur over het proces van totstandkoming van de voorstellen.

Black box opheffen

Al tijdens de strategische verkenning heeft SRA kenbaar gemaakt meer transparantie te willen in het proces van regelgeving. Nadat belanghebbenden hebben gereageerd hebben op een voorstel dat de NBA ter consultatie heeft voorgelegd, ontstaat een black box. Het ACB zou haar afwegingen en keuzes, bijvoorbeeld in een Memorie van toelichting, openbaar moeten maken richting eindproduct.

Aandacht voor mkb

De NBA vraagt via de consultatie of er in de nieuwe voorstellen voldoende rekening is gehouden met de belangen van mkb-accountants en kleine kantoren. Onze observatie is dat de gemiddelde mkb-kantoren niet over de resources en de individuele kennis beschikken om de ingewikkeldheid van de regelgeving te doorgronden. De mkb-leden in het ACB krijgen daardoor onvoldoende voeding en input vanuit de dagelijkse praktijk. SRA stelt voor om die input te organiseren en proactief te activeren vanuit het ACB zodat de belangen op alle domeinen goed worden behartigd. SRA vertegenwoordigt een groot deel van de professionals werkzaam in (alle domeinen van) de mkb-praktijk en kan indien gewenst daarbij een rol spelen.

Naast het aan de voorkant van het proces betrekken van accountants werkzaam in de mkb-praktijk, stellen wij voor om een mkb-toets in te voeren zoals dat ook bij wet- en regelgeving van de centrale overheid gebeurt. Doel van zo’n toets is om te kijken naar de proportionaliteit van de voorgestelde regelgeving en de praktische uitvoerbaarheid in de mkb-praktijk.

10 punten

Naast een algemene beschouwing op de probleemstelling (welke issue lossen we nu op?) én op de procesvolgorde rond deze consultatie, geeft SRA haar zienswijze op de voorstellen weer in 10 inhoudelijke punten. Samengevat:

SRA vindt dat het regelgevend proces voor verbetering vatbaar is. Wij zijn voorstander van:

  • meer duidelijkheid over het proces in zijn algemeenheid,
  • betere betrokkenheid van accountants bij de totstandkoming van (in de praktijk toepasbare) gedrags- en beroepsregels,
  • (proactieve) consultatie van meerdere stakeholders zoals al per wet geregeld is en daarmee geen voorstander van een BOB, 
  • meer transparantie in het proces na consultatie, en 
  • betere communicatie.

Lees de volledige reactie van SRA


Meer informatie