Thuis in uw branche

SRA stuurt informateur nieuwe kabinet input voor mkb-beleidsagenda

  • Publicatiedatum: 19-5-2021
Brief

Het SRA-bestuur heeft een brief gestuurd naar informateur Mariëtte Hamer. De staat van het mkb en het herstel daarvan - ook bekeken vanuit diverse maatschappelijke thema’s zoals de zucht naar meer vertrouwen en transparantie, de menselijke maat, klimaatdoelstellingen of verduurzaming -, zijn volgens SRA de thema’s voor de mkb-beleidsagenda van het nieuwe kabinet. 

Inhoudsvol samenwerken

Herstel van vertrouwen is een belangrijk, actueel thema in onze maatschappij. Of het nu gaat om vertrouwen in het politieke of overheidssysteem, het belastingstelsel of fiscale beleid of in beroepsgroepen zoals accountants en belastingadviseurs. Vertrouwen vandaag de dag vergt voortdurende aandacht. In dit voortgaande proces komt het erop aan in hoeverre de overheid en politici, bestuurders en ambtenaren, organisaties en toezichthouders, ondernemingen of burgers onderling bereid en in staat zijn om te bouwen aan een betekenis- en inhoudsvolle relatie. Systeemfouten en systeemgedrag, waarbij niet de relatie centraal staat maar bevoegdheden, budgetten en (juridische) procedures, werken niet mee aan (herstel van) vertrouwen of het vormgeven van die inhoudsvolle relatie. Dat moet anders.

SRA roept het volgende kabinet op om de accountancysector opererend in het mkb vanuit een verbindend perspectief ruimte en vertrouwen te geven. Het fundament van en voor vertrouwen moeten we versterken door betekenis te geven aan wederzijdse inhoudsvolle relaties en daadwerkelijke samenwerking binnen de financiële keten, in plaats van te steunen op weer meer toezicht, bevoegdheden, budgetten en (juridische) procedures. Waar het gaat om toezicht: inhoudsvol samenwerkend en verbonden met de mkb-kantoren vanuit één kwaliteitsperspectief, doelmatig, proportioneel, tegen aanvaardbare kosten en lasten, waarbij het optimaliseren en waarborgen van de huidige kwaliteit en het lerende vermogen voorop staat. SRA werkt deze koers graag samen met het nieuwe kabinet en de relevante stakeholders verder uit.

Economie van morgen

Bij de afgelopen verkiezingen hoorden duurzaamheid en klimaat tot de belangrijkste thema’s. Discussies op het gebied van duurzaamheid, emissies, gedragscodes en risicomanagement zorgen voor een verruiming van het blikveld en verschuiving naar een publieke taak van ondernemingen. In de jaarrekening en het jaarverslag wordt dan ook steeds meer niet-financiële informatie voorgeschreven, waardoor het werkterrein van de accountant wordt geraakt. Zekerheid in de economie van morgen is van uiterst belang. Ook in het mkb waar dergelijke informatie niet altijd publiekelijk wordt gedeeld, is een rol voor de accountant weggelegd.  

Waar het gaat om de economie van morgen, roept SRA het volgende kabinet op om het belang van niet-financiële informatie als informatievereiste voor diverse stakeholders nog meer en beter te erkennen en vast te leggen. Niet-financiële informatie is tezamen met de cijfermatige data van belang voor het kunnen beoordelen van de continuïteit en weerbaarheid van ondernemingen. Niet alleen voor controleplichtige maar voor alle ondernemingen. Dit vanuit het besef dat de wereld om ons heen, de waarde die mensen en ondernemingen daaraan hechten, en daarmee ons beroep continu verandert.

Investerend uit de crisis

Naast een toekomstbestendige accountancysector is Nederland ook gediend met een toekomstbestendig mkb, met groei en economische ontwikkeling. Vanwege de coronacrisis zijn ondernemers huiverig om te investeren, uit te breiden of nieuwe mensen aan te nemen. Daarvoor is extra inzet van de overheid nodig. Met rust, perspectief en financieringsmogelijkheden krijgt het mkb drie steunpilaren die nodig zijn voor de groei van de Nederlandse economie: rust als het gaat om terugbetaling van coronaschulden of lastenverzwaring vanwege overheidsbeleid; perspectief als het gaat om het uitsmeren van de schulden over langere periode of het verminderen van regeldruk, en financieringsmogelijkheden - specifiek en op maat voor het mkb - om te kunnen groeien. Dat is nodig, want er staat het bedrijfsleven straks nog een aantal stevige opgaven te wachten.  

Vanuit fiscaal oogpunt roept SRA een nieuw kabinet op om een eerlijk, innovatief ondernemingsklimaat te stimuleren. Met het oog op een evenredige verdeling van de belastingdruk over ondernemingen en burgers, pleiten we ervoor voorzichtigheid te betrachten bij het verzwaren van de belastingdruk voor mkb-ondernemers, meer specifiek de dga. Het continueren van (familie)bedrijven is een belangrijk thema voor een bestendige economie. In reële bedrijfsopvolgingsgevallen moet de BOR, in het belang van de continuïteit en werkgelegenheid, blijven bestaan. Het belastingstelsel moet worden herzien, de menselijke maat moet weer terug. De belangrijkste beleidsprioriteiten liggen wat SRA betreft bij het zo spoedig mogelijk vereenvoudigen en aanpassen van het stelsel van heffingskortingen, toeslagen en box 3. Daarnaast heeft ondernemend en particulier Nederland behoefte aan een consistent, bestendig en eenduidig fiscaal beleid voor de langere termijn, ook vanwege het maatschappelijke vertrouwen in de overheid. 

Verbinden

SRA werkt op basis van samenwerking en verbinding graag mee aan vertrouwensherstel, het optimaliseren van kwaliteit in beleid, uitvoering en toezicht, en een toekomstbestendig economisch herstel van het mkb. Met objectieve data en onze ervaring uit de dagelijkse mkb-praktijk willen we samen met alle stakeholders bouwen aan nieuwe betekenisvolle relaties en herstel van vertrouwen. We roepen het nieuwe kabinet en alle relevante partijen in de financiële keten op om daar samen met ons vorm aan te geven.

Lees de volledige brief aan de informateur