Thuis in uw branche

SRA stuurt NBA-bestuur zienswijze en amendement Ontwerpverordening ViO

  • Publicatiedatum: 21-11-2013

Gisteren hebben alle SRA-kantoren de volgende mail ontvangen, bestemd voor alle NBA-leden: Ondanks constructieve gesprekken met de NBA over de ontwerpverordeningen VGBA en ViO, heeft het SRA-bestuur gemeend het NBA-bestuur haar zienswijze te moeten geven op artikel 28 van de Ontwerpverordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO).


Artikel 28

In artikel 28 van de Ontwerpverordening is geregeld dat een maatregel vereist is als een key-assurance partner of een ander senior-lid van een assurance-team langdurig bij de dienstverlening is betrokken. Hiervan is volgens artikel 28 in ieder geval sprake na een tijdsverloop van zeven jaar. Deze regeling heeft betrekking op niet-OOB cliënten. Op grond van de volgende argumenten vindt het SRA-bestuur deze regeling te strikt.


Duidelijke aanscherping wetgeving

In de internationale regelgeving, zowel die van IFAC als op Europees niveau wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen een (zwaarder) regime voor OOB-cliënten en een (lichter) regime voor niet-OOB-cliënten. In vergelijking met de internationale regelgeving is in artikel 28 - zoals voorgesteld - sprake van een duidelijke aanscherping. 


Daadwerkelijke dreiging kan ontbreken

De voorgestelde regeling leidt in situaties waarin geen sprake is van een daadwerkelijke bedreiging van de onafhankelijkheid tot onnodige administratieve lasten, omdat ook in deze situatie een maatregel, bijvoorbeeld een review, vereist is. Een voorbeeld van een dergelijke situatie waarbij een daadwerkelijke dreiging ontbreekt, is een ingrijpende wijziging van het management aan de zijde van de cliënt, waardoor -ondanks een langdurige betrokkenheid van de accountant- geen sprake is van vertrouwdheid.  


Schadelijk voor mkb-kantoren

De voorgestelde regeling leidt tevens tot discriminatie en verstoring van de markt, omdat zowel de zittende accountant - in vergelijking met concurrenten – als de cliënt wordt geconfronteerd met onnodige hogere kosten. Met name in het geval dat er geen sprake is van een reële bedreiging van de onafhankelijkheid worden kleine mkb-kantoren met één controlerend accountant gedwongen tot het nemen van maatregelen zoals het inschakelen van andere externe partijen, terwijl roulatie bij grotere kantoren intern kan worden opgelost.


Oplossing

Ten aanzien van niet-OOB cliënten kan daarom – conform artikel 290.150 van de Code of Ethics - volstaan worden met de verplichting bij langdurige betrokkenheid te overwegen of sprake is van een bedreiging van de onafhankelijkheid, waardoor het nemen van een maatregel vereist is. Mocht geconstateerd en onderbouwd vastgelegd kunnen worden dat de onafhankelijkheid niet wordt bedreigd, dan moet tevens de mogelijkheid geboden worden geen maatregel te nemen. 


Uw medewerking gevraagd

Het SRA-bestuur heeft deze zienswijze verwoord in een amendement met toelichting. We hebben het NBA-bestuur verzocht deze zienswijze aan de NBA-leden voor te leggen en het amendement in de Algemene Ledenvergadering van 16 december a.s. aan de orde te stellen. Volgens het Reglement moet dit amendement daarvoor van tenminste 100 handtekeningen van NBA-leden zijn voorzien.
 
Mocht u zich in deze zienswijze en dit amendement kunnen vinden, verzoeken we u dan ook vriendelijk om uw steun door middel van uw handtekening te geven. Dat kunt u doen door de bijlage uit te printen, uw persoonlijke gegevens, lidmaatschapsnummer NBA en handtekening onder het uitgeprinte amendement te plaatsen, in te scannen en dan vervolgens naar secretariaat-om@sra.nl te sturen. Per post versturen is ook vanzelfsprekend ook mogelijk. En wellicht willen uw collega's ook mee tekenen?
 
We moeten de handtekeningen uiterlijk op woensdag 4 december 2013 binnen hebben. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via secretariaat-om@sra.nl ovv amendement NBA. Namens het SRA-bestuur bij voorbaat dank voor uw medewerking!


NBA

SRA is niet de enige partij die een zienswijze heeft ingestuurd naar het bestuur van de NBA. De NBA heeft inmiddels negen zienswijzen gepubliceerd op haar website.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren