Thuis in uw branche

Uitstel opmaken van de jaarrekening: nader toegelicht

  • Publicatiedatum: 20-3-2020
Visie

Er komen veel vragen binnen bij Bureau Vaktechniek over de gevolgen van het coronavirus voor de jaarrekening in het algemeen, alsmede over het standpunt van SRA ten aanzien van het 'on hold' zetten van het uitbrengen van jaarrekeningen.

Standpunt SRA verder toegelicht

Graag willen wij dit standpunt van 18 maart 2020 verder toelichten en duiden aangezien bij SRA de indruk is ontstaan dat het standpunt wordt of kan worden opgevat als het 'de facto' uitstellen van het opmaken van de jaarrekening 2019. Feit is en blijft, dat er sprake is van belangrijke onzekerheden en omstandigheden die van dag tot dag kunnen wijzigen. Ook kunnen (vaktechnische) inzichten van dag tot dag wijzigen.

Maatwerk accountant

Eerder adviseerde SRA dat gezien de grote onzekerheden - waar mogelijk - de voorkeur zou hebben om de opmaak van jaarrekeningen 2019 voorlopig uit te stellen in afwachting van nieuwe ontwikkelingen. Het is echter niet onaannemelijk dat de nieuwe ontwikkelingen geen ander licht of beeld geven op de huidige situatie.

Voorts is ook niet ondenkbaar dat de huidige situatie langer gaat duren dan tot 6 april. En sterker nog: langer dan wij allemaal zouden willen. De vraag die dan opkomt is: tot wanneer wordt het opmaken van de jaarrekening uitgesteld? Een lastige vraag die vraagt om maatwerk van de accountant in samenspraak met de onderneming en andere stakeholders.

Relevante elementen

Dit maatwerk vraagt van de accountant grondige kennis van de impact van het coronavirus op de onderneming. Elementen die relevant kunnen zijn, zijn onder meer:

  • Welke directe (sluiting, beperkingen, verplichtingen niet kunnen nakomen) en indirecte impact (import, toeleverancier) heeft de coronacrisis op de activiteiten van de onderneming?
  • Zijn er risico’s of onzekerheden met een potentiële toekomstige impact op waardering van voorraden, vorderingen, bijzondere waardeverminderingen, etc?
  • Van welke overheidsmaatregelen maakt de onderneming gebruik of zal de onderneming gebruik gaan maken?
  • Zijn er afspraken gemaakt met derden omtrent afwikkeling van verplichtingen?

Kennis van relevante wet- en regelgeving

Verder vraagt dit maatwerk en grondige kennis van de relevante wet- en regelgeving. Hierbij kan worden gedacht aan:

  • de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving met betrekking tot gebeurtenissen na balansdatum
  • de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden met betrekking tot continuïteit
  • de relevante aspecten ten aanzien van vormen van een oordeel en het rapporteren over financiële overzichten (afgeven verklaring)
  • de NBA Audit  42 'Impact Coronavirus op accountantswerkzaamheden'

SRA-signalering

SRA werkt momenteel aan een signalering waarin we nader ingaan op de gevolgen van het coronavirus voor de werkzaamheden van de accountant. Deze signalering zal naar verwachting uiterlijk begin week 13 (23 maart) beschikbaar zijn voor SRA-leden.

Zorgvuldigheid betrachten

Kortom: SRA heeft niet de indruk willen wekken het standpunt in te nemen om het opstellen van de jaarrekening 2019 'de facto' uit te stellen. SRA wil wel benadrukken dat bij het opstellen van de jaarrekening en afgeven van een controle, beoordelings- of samenstellingsverklaring de nodige zorgvuldigheid betracht dient te worden en op kantoorniveau passende kwaliteitsmaatregelen getroffen dienen te worden.

In dit kader is verplichte consultatie op basis van kantoorspecifieke criteria aan te bevelen, alsmede het op kantoorniveau 'voorschrijven' van voorbeeldteksten die kunnen dienen als uitgangspunt bij het opstellen van de jaarrekening en verklaring.

Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons beknopte Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren