Thuis in uw branche

Update NBA Pilot Fraude II

  • Publicatiedatum: 2-6-2021
Euro

Eind april jl. berichtten we u over de NBA Pilot Fraude; over de vragen die bij veel kantoren leven en over het SRA-verzoek vanuit het platform nOOB aan de NBA-werkgroep Fraude om nadere duiding te geven. Inmiddels heeft de werkgroep Fraude een toelichting op de pilot gepubliceerd op accountant.nl.

Volgens de werkgroep Fraude biedt de pilot accountants de mogelijkheid om zich in de verklaring explicieter uit te spreken over de klantspecifieke werkzaamheden gericht op fraude en frauderisico's. De pilot draagt daarmee bij aan méér bewustwording bij zowel de accountant als bij de betrokken cliënt over ieders verantwoordelijkheid ten aanzien van fraude en naleving van wet- en regelgeving. Door dit expliciet te maken in de controleverklaring ontstaat ook meer aandacht voor verbetering in specifieke klantsituaties. Dit is van belang omdat dit thema het accountantsberoep relevant maakt. De werkgroep zoomt ook inhoudelijk in op de pilot en de aanvullende werkzaamheden.

Klantspecifieke aanvullingen

In onderdeel C van de niet-oob-controleverklaring zijn de verantwoordelijkheden van zowel het bestuur en interne toezichthouders als van de accountant beschreven. Hierin is al een passage opgenomen over ieders verantwoordelijkheden rondom fraude. Bijvoorbeeld over de zorg door het bestuur voor een zodanige AO/IB dat afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude worden voorkomen. En voor de accountant geldt uiteraard dat (samengevat weergegeven) hij/zij de opdracht zodanig - en met PKI – uitvoert, dat er voldoende en geschikte controle-informatie is, zodat de kans op materiële afwijkingen als gevolg van fraude en fouten beperkt is. In onderdeel C staat ook dat er bij fraude altijd een inherent risico bestaat dat dit, ondanks de accountantscontrole, niet wordt ontdekt. In de reguliere controleverklaringen is dus al best veel beschreven over fraude. Maar dit is nog weinig specifiek. De free format pilot geeft de mogelijkheid om in onderdeel C (klant)specifieke aanvullingen te doen.

Extra toelichting

Daarnaast geeft Standaard 706 de mogelijkheid om extra informatie op te nemen in de controleverklaring. In het algemeen neemt het bestuur van een organisatie in haar jaarrekening en bestuursverslag op dit moment nog geen (uitgebreide) toelichting op over het onderwerp fraude en frauderisico's. Dit zou wel gewenst zijn. Via een paragraaf inzake overige aangelegenheden kan de accountant - als er geen significante bevindingen zijn - zaken mededelen die relevant zijn voor het begrip van lezers van de jaarrekening en de controleverklaring, maar die niet in de jaarrekening en bestuurverslag zijn toegelicht. Het kan daarbij ook gaan om (een toelichting op) de verantwoordelijkheden van de accountant, of op de planning of reikwijdte van de controle. Als er wel significante aangelegenheden zijn, is er aanleiding dat deze in de jaarrekening en het bestuursverslag worden toegelicht en hebben ze mogelijk gevolgen voor de rapportering door de accountant in de controleverklaring.

Verrichte werkzaamheden

In de NBA-brief van 10 maart 2021 wordt verzocht om in de verklaring aan te geven welke werkzaamheden er zijn verricht in het kader van frauderisico's en wat de eventuele bevindingen zijn. De werkgroep Fraude geeft op accountant.nl twee voorbeelden hoe dit kan worden opgenomen in een paragraaf inzake overige aangelegenheden. Eén voorbeeld heeft betrekking op een grote organisatie, het andere voorbeeld op een kleine organisatie (op basis van groottecriteria BW2 titel 9). U vindt de twee voorbeelden hieronder als pdf weergegeven. Uiteraard zijn dit slechts voorbeelden. De tekst moet altijd (klant)specifiek worden gemaakt. 

De Werkgroep Fraude is niet alleen erg geïnteresseerd in uw ervaringen rondom deze pilot, maar wil accountants ook ondersteunen bij de pilot. Zijn er vragen, zaken die u wilt delen of cases die u wenst te bespreken, neem dan vooral contact op via fraude@nba.nl.

Eerdere berichten over dit onderwerp: