Thuis in uw branche

Verklaring SRA-bestuur naar aanleiding van artikel FD

  • Publicatiedatum: 29-1-2018

Vorige week attendeerden SRA-leden het SRA-bestuur er op dat het Financieele Dagblad (FD) onderzoek deed onder de leden over een fout in de jaarrekening van SRA. SRA heeft daarop contact opgenomen met het FD: blijkbaar leven er vragen, kunnen we helpen om ze te beantwoorden. 

Het FD bleek een pakket afzender anoniem ontvangen te hebben, met een ''tendentieuze brief'' (woorden van journalist) die sprak over boekhoudfraude, vanwege fouten een hogere contributie voor de leden en onrust bij de achterban. De jaarrekening (2016/2017, red) is vanwege ontbrekende inhoudelijke kennis vervolgens door de journalist voorgelegd aan deskundigen. Die constateerden een fout, echter geen stelselmatige bewerking van zaken. Het woord 'fraude' zou niet gerechtvaardigd zijn. Ook benaderde het FD SRA-kantoren die alle voor een reactie hebben doorverwezen naar het SRA-bestuur.

Op basis van bovenstaande heeft SRA het volgende met het FD gedeeld:

De geconstateerde fout in de jaarrekening is in het boekjaar 2016/2017 ontdekt en berust – waarschijnlijk vanwege het hanteren van een gebroken boekjaar - op een verkeerde interpretatie van een contract met een softwareleverancier. Deze fout in de periodeberekening is vanaf 2007 in de jaarrekening aanwezig. Vanwege een noodzakelijke interne personeelswisseling kwam de fout naar boven. Het SRA-bestuur en de penningmeester vinden dit vanzelfsprekend zeer pijnlijk. Een juiste presentatie van de resultaten en het vermogen van de vereniging gebiedt echter om hier de foutenleer toe te passen. De externe accountant heeft hier het bestuur gevolgd.

Open communicatie

De informatie over de fout in de jaarrekening is gedeeld met onze leden. Het SRA-bestuur is daarover transparant geweest in het bestuursverslag en de jaarrekening, de stukken voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van december 2017. Ook de e-mail met vragen van een op dat moment ongeruste eigenaar van een SRA-kantoor die het SRA-bestuur ontving op basis van deze stukken, is integraal gedeeld met alle leden; inclusief een antwoord op de gestelde vragen. Op basis van deze e-mail ontving het SRA-bestuur diverse steunbetuigingen. Het kantoor van de ontevreden eigenaar is nog immer SRA-lid. Uit de relatiemanagementgesprekken, die het SRA-Bureau periodiek en op dagelijkse basis voert bij alle SRA-kantoren, blijkt niet dat er onder de verenigingsleden sprake is van onvrede. Kantoren kiezen zelf voor het SRA-lidmaatschap.

Bij iedere jaarrekeningcontrole is sprake van schattingselementen en menselijke inzet. Nieuwe inzichten worden regelmatig opgedaan en als de bedragen materieel zijn, is sprake van duidelijke regelgeving hoe dit te hanteren. Nieuwe inzichten werden door de nieuwe controller opgedaan bij het beoordelen van alle contracten, waaronder het op de juiste wijze interpreteren van het betreffende softwarecontract.

Eigen vermogen

Ten aanzien van de daling van het eigen vermogen: naar aanleiding van de discussie in de ALV van december 2014 hebben wij op verzoek van de leden vanaf de jaarrekening 2014/2015 een stelselwijziging doorgevoerd. Dat is technisch geen fout in de jaarrekening, maar deze wijziging had wel impact op het eigen vermogen. Het foutherstel van afgelopen jaar 2016/2017 ('het softwarecontract') heeft een impact van 194.114 euro op het eigen vermogen.

De daling van het eigen vermogen van de laatste jaren moeten we toeschrijven aan magere jaren alsmede de stelselwijziging in 2015, alsook aan de externe vervanging van en door de plotselinge ziekte van de controller en de CEA-procedure in het afgelopen boekjaar. Het interen op het eigen vermogen vraagt het nodige aan strategisch opereren binnen het Bureau maar is, gezien de status van SRA: een vereniging zonder winstoogmerk, geen hangijzer. Los van een inflatiecorrectie heeft een en ander niet geleid tot een extra contributieverhoging.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

Al ruim voor de Algemene Ledenvergadering van december 2017 heeft de penningmeester aangekondigd zijn verantwoordelijkheid (noblesse oblige) te willen nemen. In dat kader is een nieuwe penningmeester door het bestuur voorgedragen en tijdens de ALV benoemd. Tijdens dezelfde ledenvergadering is ook een nieuwe externe accountant benoemd. Het traject voor deze accountantswisseling is ingezet in 2015, onder meer met een ledenpeiling.

In 2016 is er, omwille van het waarborgen van de continuïteit vanwege de plotselinge ziekte van de controller, voor gekozen om de werkzaamheden van de toen zittende accountant met een jaar te verlengen. In 2017 heeft het SRA-bestuur na een uitgebreide selectieprocedure met 15 aanmeldingen, een nieuwe externe accountant voorgedragen voor benoeming.

Het SRA-bestuur betreurt de ontstane commotie ten zeerste, niet in de laatste plaats voor alle betrokken SRA-mensen. Met deze verklaring wil het SRA-bestuur nogmaals transparant verantwoording afleggen aan haar leden en aan alle betrokken stakeholders.

Vragen?

Mocht u als SRA-lid nog vragen hebben of opmerkingen willen delen, neemt u dan gerust contact op met voorzitter Paul Dinkgreve via bestuur@sra.nl.

Meer informatie

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren