Thuis in uw branche

Focus op kwaliteit van uitvoering en belang van wettelijke controle

Uitkomsten AFM-themaonderzoek SRA-kantoren

  • Publicatiedatum: 26-11-2013

Het SRA-bestuur heeft met grote teleurstelling kennisgenomen van de resultaten uit de dossieronderzoeken van de AFM bij 20 SRA-kantoren. Ondanks de constatering van de AFM dat de SRA-kantoren in de afgelopen jaren inspanningen hebben verricht om de kwaliteit van hun wettelijke controles te verhogen, oordeelt de AFM dat de kwaliteit van de uitgevoerde wettelijke controles en financiële verslaglegging nog onvoldoende is.

De meeste SRA-kantoren zullen na het nemen van ingrijpende maatregelen wel in staat zijn om de totale kwaliteit van zowel controle als verslaglegging op het 'juiste niveau' te brengen, volgens de AFM.

SRA blijft zich ten zeerste inspannen om de kwaliteit van de wettelijke controle in het niet-OOB-segment bij haar leden te verbeteren. Uit het AFM-themaonderzoek blijkt dat de controleaanpak en de opzet van veel wettelijke controles vanwege de beschikbare digitale werkprogramma’s, checklists en vaktechnische informatie van SRA redelijk tot goed zijn vormgegeven. Het SRA- kwaliteitsborgingssysteem blijkt volgens de AFM een goede basis waarmee kantoren vorm en inhoud kunnen geven aan de wettelijke controle. Het rapport concludeert daarnaast echter dat met name de uitvoering van de controlewerkzaamheden, waarin de externe accountant controlewerkzaamheden verricht en opvolging geeft aan bijzonderheden en afwijkingen, tekort schiet. Onvoldoende vaktechnische kennis en professioneel-kritische instelling van de professional zijn daar vooral debet aan.


Lessen leren

Met de AFM-nulmeting van de kwaliteit in het OOB- en niet-OOB-segment, kunnen we als sector lessen leren om de kwaliteit en relevantie van de wettelijke controlepraktijk te verhogen. Ook SRA, goed voor een marktaandeel van 27%, neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin zeer serieus. Gezien de constatering van de AFM dat tekortkomingen bij SRA-kantoren met name liggen op het terrein van de uitvoering van de wettelijk controle, wil SRA de focus van haar periodieke kantoorreview laten kantelen naar uitvoeringsaspecten op dossierniveau. Ook op het gebied van educatie, vaktechniek en IT-audit zal SRA een plan van aanpak ontwikkelen voor de betrokken professionals bij de SRA-kantoren. Sectorbreed, met de beroepsorganisatie en AFM, vindt overleg plaats over oorzakenanalyse en kwaliteitsverbeteringsplannen. SRA gaat graag de dialoog aan over toepassing van het normenkader.


Maatschappelijk belang

SRA, werkzaam voor meer dan de helft van de bedrijven in het Nederlandse mkb, onderschrijft de sectorbrede conclusie dat het belang en de maatschappelijke relevantie van de wettelijke controle in het niet-OOB/ mkb-segment wordt onderschat. Door accountants en door ondernemers. De AFM constateert zelfs dat er een correlatie bestaat tussen belang en mate van kwaliteit. Alle partijen betrokken bij de wettelijke controle –ook en juist in het mkb-segment-, moeten zich realiseren dat de jaarrekening geen ‘commodity’ of ‘noodzakelijk kwaad’ is, maar juist van belang voor het welzijn van economie, bedrijven en banen. SRA vindt in dit kader dat de overheid de taak heeft om ondernemers duidelijk te maken hoe groot het maatschappelijke belang is van de wettelijke controle in het niet-OOB/mkb-segment. Wij zullen het belang en relevantie van de wettelijke controle in het mkb vanuit ons eigen kwaliteitsdenken en maatschappelijke verantwoordelijkheid uitdragen onder de SRA-kantoren en andere stakeholders.


Download


Lees ook

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren