Thuis in uw branche

Omzet controle stijgt, omzet advies daalt

Uitkomsten SRA-Benchmarkonderzoek over 2014

  • Publicatiedatum: 6-10-2015

De accountancymarkt heeft zijn weg omhoog nog niet helemaal gevonden, dat blijkt wel uit de nieuwste cijfers uit het SRA-Benchmarkonderzoek 2014. De gemiddelde omzet daalde in 2014 met 1%. Ook het aantal fte nam af, met 1,7% ten opzichte van 2013. De productiviteit steeg nog wel, zij het gering.

De omzetdaling in 2014 wordt met name veroorzaakt door een daling van de omzet in de samenstel- en beoordelingspraktijk. De totale adviesomzet (accountancy-, fiscaal- en overig advies) nam eveneens af. De omzet van de controlepraktijk steeg daarentegen met 3%. Ook de winst daalde in 2014, met gemiddeld 3,5%.

Toegevoegde waarde helder?

Opvallend is de stijging van de controleomzet en de beperkte daling van de samenstelpraktijk. De daling in de samenstelpraktijk en de stijging van de productiviteit houden elkaar vrijwel in evenwicht. Het SRA-bestuur, dat de benchmarkuitkomsten beoordeelde, vindt de daling op alle terreinen in de advisering zorgelijk en stemt tot nadenken over de vraag: 'Zit de toegevoegde waarde in de traditionele dienstverlening of juist in nieuwe producten en andere verdienmodellen?'.

Tweesporenbeleid

SRA-voorzitter Paul Dinkgreve is van mening dat de toegevoegde waarde van de accountant een tweesporenbeleid nodig heeft. De toegevoegde waarde zit zowel in de traditionele dienstverlening als in het daaraan gekoppeld advies. In de traditionele dienstverlening zal in het bijzonder door de (af te dwingen) elektronische facturering nog een slag (kunnen) worden gemaakt. Kortom, innovatie in het traject van de verantwoordingsketen als dwingende factor.

Dalende productiviteit vennoten

De daaruit logisch voortvloeiende advisering lijkt echter nog steeds niet te leiden tot een weg omhoog. Vooral de dalende productiviteit van vennoten lijkt dan zorgelijk. Tools als rating, benchmarking en financiering zijn voorhanden, maar worden relatief nog (te) weinig ingezet. Vennoten zouden meer in gesprek moeten met behulp van de beschikbare tools. Juist verdere innovatie geeft tezamen met standaardisering meer mogelijkheden tot maatwerk.

Werk aan de winkel

Wellicht gaat herstel van advisering in gelijke tred met de verbetering van de economie die nu is ingezet. Is dit wishful thinking of realiteit? De benchmark van volgend jaar zal het moeten uitwijzen.

Het SRA-bestuur verwacht gezien de economische ontwikkeling een licht herstel voor 2015. Daarbij is van belang dat de kantoren hun rol in de advisering echt gaan oppakken. Concurrentie vanuit met name de zzp-hoek zal immers aanzienlijk zijn. Daarom is het daadwerkelijk beleven van toegevoegde waarde als klant van een accountantsorganisatie van uiterst belang. Werk aan de winkel dus.

Volgend jaar ook meedoen aan het SRA-Benchmarkonderzoek?

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren